• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखैः हाग्रामा

September 24, 2020

राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखैः हाग्रामा

कक्राझार, 24 सेप्तेम्बर: देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय उल्थापानी लाबान्यपुरआव बुधबारखालि बिपिएफ दोलोआ मोनसे बिसायखथि फोसावदिंनायाव बाहागो लायो। बिपिएफनि आफादगिरि एबा देबरगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिआ बाहागो लानाय बिसायखथि फोसावदिं हाबाफारिआव उल्थापानी-लाबान्यपुरनि सा 300 सो गर्खा हारिनि सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैयो। फोसावदिं हाबाफारिआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिआ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनिसिम राइज्यो बेंगिरिनि खुंनाय समआ थुगेनायनि सिगांनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुनांगौ होन्नानै खावलायो। फैगौ 27 अक्टबरखालि थुगेनो गोनां राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव फोलावनो नाङा होन्नानै खावलायो।

Hagrama Mahilary attend Election Campaign

महिलारिआ दाबिबावनाय बादिब्ला, राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखै आरो बेबादि समाव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ फोलावबावोब्ला बिटिसिआ आरोबाव उन जानानै थाबावगोन। बिथाङा बुङोदि, करनाया बिसायख'थिनि थाखाय माबा मोनसे जुक्ति जानो हाया। करनानि सन्देरनाया 10 बोसोरसिम थानोबो हागौ होन्नानै बिबुंथि लाखियो महिलारिआ। हादरनि गुबुन ओन्सोलजों लोगोसे बाइजो हादरआव बिसायख'थि खुंनो हायोबा बेयाव मानो खुंनो हाया होन्नानै सोंथि दैखांना बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार दानाया रोखा जाबाय होन्नानै दाबिबावदों हाग्रामा महिलारिआ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here