• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखैः हाग्रामा

September 24, 2020

राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखैः हाग्रामा

कक्राझार, 24 सेप्तेम्बर: देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय उल्थापानी लाबान्यपुरआव बुधबारखालि बिपिएफ दोलोआ मोनसे बिसायखथि फोसावदिंनायाव बाहागो लायो। बिपिएफनि आफादगिरि एबा देबरगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिआ बाहागो लानाय बिसायखथि फोसावदिं हाबाफारिआव उल्थापानी-लाबान्यपुरनि सा 300 सो गर्खा हारिनि सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैयो। फोसावदिं हाबाफारिआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिआ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनिसिम राइज्यो बेंगिरिनि खुंनाय समआ थुगेनायनि सिगांनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुनांगौ होन्नानै खावलायो। फैगौ 27 अक्टबरखालि थुगेनो गोनां राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव फोलावनो नाङा होन्नानै खावलायो।

Hagrama Mahilary attend Election Campaign

महिलारिआ दाबिबावनाय बादिब्ला, राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायाव बिटिसिआव मोनबो रोखोमनि जौगाखांनाय हाबा-हुखा मावनो हायाखै आरो बेबादि समाव राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ फोलावबावोब्ला बिटिसिआ आरोबाव उन जानानै थाबावगोन। बिथाङा बुङोदि, करनाया बिसायख'थिनि थाखाय माबा मोनसे जुक्ति जानो हाया। करनानि सन्देरनाया 10 बोसोरसिम थानोबो हागौ होन्नानै बिबुंथि लाखियो महिलारिआ। हादरनि गुबुन ओन्सोलजों लोगोसे बाइजो हादरआव बिसायख'थि खुंनो हायोबा बेयाव मानो खुंनो हाया होन्नानै सोंथि दैखांना बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार दानाया रोखा जाबाय होन्नानै दाबिबावदों हाग्रामा महिलारिआ।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here