• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • राइज्योयारि आबुं मानजों बारग’ गिबि मन्थ्रि तरुन गगैखौ नबग्रह’आव जोबथा बिदाय होबाय

November 27, 2020

राइज्योयारि आबुं मानजों बारग’ गिबि मन्थ्रि तरुन गगैखौ नबग्रह’आव जोबथा बिदाय होबाय

गुवाहाटी, 27 नभेम्बर: आसामनि आरो हादतनि गेजेरावनो गुबुन सासे गागि राजखान्थिगिरि महरै मिथिसारजानाय बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुन गगैनि गोथै सहखौ आसाम सरकारआ राइज्योयारि आबुं मानजों बृहस्पतिबारखालि जोबथा बिदाय होबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि नबग्रह' कृमेसन ग्राउन्डआव गोबां रोजा-रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव दुखुनि बुब्लिनि गेजेरजों बारग' गिबि मन्थ्रिखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव साफ्रोमबो राजखान्थिगिरि आरो सुबुंफोरनि मोखाङाव दुखनि महरखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, देहा बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रोजा-रोजा सुबुंफोरा रुंसारि तरुन गगैखौ बिदाय होनाय नबग्रह' ग्राउन्डयाव बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे फिसाज्ला गौरब गगै आरो बिनि नख'रनि सोद्रोमा, आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरा, बिजेपि दोलोनि राइज्योयारि आफादगिरि रन्जित कुमार दास, मन्थ्रिफोर, एम पिफोर, एम एल एफोर, राजखान्थिगिरिफोर, सरकारि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन आफाद-गौथुमनि दैदेनगिरिफोर आरो सान्सुमैफोराबो बारग' गिबि मन्थ्रिखौ बिदाय होनाय जोबथा बब्लियाव बाहागो लानानै दुख मोन्नायखौ फोरमायदों। जर'खायै कलियाबर लकसभा बियाबनि एम पि एबा बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्ला गौरब गगैआ बाहागो लानानै बिफा तरुन गगैनि देहा सहखौ जोबथा बिदाय होनायाव सिगांग्रो आखाइ होनानै साफा-साफा राजखान्थिगिरिफोरा बिबार बाउनाय जायो। बे जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव कंग्रेसनि माहारियारि दोलोनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंआबो बाहागो लादोंमोन ।

Tarun Gogoi creamation

 मख'नो गोनांदि, बारग' गिबि मन्थ्रि गगैनि सहखौ नबग्रह' ग्राउन्डयाव लाबोनायनि सिगां सानथामसिम लाखिनाय समाव गिबि सानखालि जि एम सि एइस देहा फाहामसालिनिफ्राय दिहुन्नाय लोगो लोगो थोंजोङै जनता भवनाव लांनाय जायो आरो बेनि उनावनो राजीब भवन कंग्रेस दोलोनि गाहाय मावख'आव दैथिंनाय जायो आरो राइज्योनि मिथिसारजानाय श्रीमन्त शंकरदेब कलाक्षेत्रआव हरसे लाखिनाय जायो। बेनि उनावनो बृहस्पतिबारखालि माखासे मन्दिर, गिर्जा, मसजिदआव लांनानै बारग' गिबि मन्थ्रिनि गोथै सहखौ नबग्रह' ग्राउन्डआव लाबोनानै सावनाय जायो। रायखांनो गोनांदि, 86 बोसोर बैसोनि बारग' गिबि मन्थ्रिआ बैसोनि बाबेन्नाय समाव देहानि जेंना नुजाथिनायाव हरखाब कभिड-19 जों सन्देरजानायनि उनाव एसे मोजाङाव फैदोंमोनब्लाबो नाथाय रबिबारखालि बिनि देहा हालोदआ गाज्रिसिन जानायजों मोनसे जर'खा फाहामगिरि हान्जाया गोख्रों बिफाव लानानै फाहामथाय होनायनि गेजेरजोंबो समबारखालि बेलासिनि 5.34 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। गगैनि बेबायदि रुंसारि जानाय खौराङा बाइजोयावओं खारनाय लोगो-लोगो दुलाराय राइज्योयावनो दुखुनि थासारिया साग्लोबो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैखौ सासे रोंगौथि गोनां राजखान्थिगिरि आरो दैदेनगिरि होन्नानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गगैनि रुंसारि जानायाव आसामनि मोनसे राजखान्थि मुगाया जोबलांबाय होन्नानैबो राजखान्थिगिरिफोरा बुंसोलायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here