• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

March 1, 2021

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

लन्डन, 1 मार्चः जुभेन्टासनि कच आन्द्रे पिर्लोआ मोनसे गोदान टीम लानानै भेरोनानि हमग्राउन्डआव मेच गेलेनानै गावनि हान्जाखौ देरहागोन होन्नानै मिजिं थिदोंमोन। नाथाय बे मिजिङा पिर्लोनि थाखाय जाफुंनो हायाखिसै। मेचनि गिबि गलखौ रनाल्डआ फ्रेडारिन्क सिसानि मदतजों जोसन्नो हादोंमोन। बेनि उनाव 60 मिनिटआव जुभेन्टासनि अपेनसिपआ आरोबाव फान्नै गोख्रोंसिन जाबावो। नाथाय एरान रामसेनि गोख्रों शटखौ बेरेखा हान्जानि गल किपारआ होबथानानै गल जानायनिफ्राय रैखा खालामो। बेनि उनाव 77 मिनिटआव भेरोनानि एन्टनिन बराकआ गरसे गल जोसन्नानै स्करखौ 1-1 खालामनो हायो। जुभेन्टासआ 46 पइन्टसजों सिरि-ए पइन्टस फारिलाइयाव थामथि जायगायाव थानो हायो। इन्टारमिलानआ 53 पइन्टजों सिगांसिनआव आरो एसि मिलानआ 49 पइन्टजों नैथि सारिआव जायगा लानो हायो।

Ronaldo & Mesi


बेराफार्से प्रिमियार लीगनि मेचआव मन्चेस्टार सिटिआ वेस्टहमखौ 2-1 जों फेजेनो। सिटिनि कच पेप' गार्डियलानि केरियारआव बेयो 500 थि मेच देरहानायनि रेकर्ड खालामो। कच महरैबो बिथांनि 200 थि मेच देरहानाय जायो। लोगोसे कच महरै गार्डियलानि मोन 273 थि मेचबो जायो।


जार्मान लीगनि मोनसे मेचखौ बेयार्न मिउनिकआ मोनसेनग्लादबागखौ 3-2 जों फेजेन्नानै लीगआव क्लाबनि देरहानायखौ जागायफिनो। बे देरहानायनि हिर' महरै मुं मोनो रबार्ट लेभान्डस्की आरो सर्ज ग्नाबीआ। बिसोर सानै गेलेगिरिआ बेयार्ननि थाखाय गरनै-गरनै गल सोनो हायो। बे देरहानायजोंनो बेयार्नआ पइन्ट फारिलाइनि नैथि सारिआव जायगा लानो हायो। स्पेनिस लीगआव बार्सिलनाया सेभिलाखौ 2-0 जों फेजेनो।


मेचनि जोबथा समनि एसे सिगां स्टार लियनेल मेसिआ गलसे गल स्कर खालामनानै 2-0 जों सिगांनानै लाखिनो हायो। बे मेचखौ देरहानानै बार्सिलनाया मोन 25 मेच गेलेनानै मोन 16 देरहानो हायो आरो मोन 53 पइन्ट लानानै फारिलाइनि नैथि फारिआव थायो। बेराफार्से रियेल माद्रिदआ थामथि सारिआव थानाङो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here