• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मोनसे हारिया इयुन जोलैखौ लाफानानैसो थांनानै थायो: जनिल कुमार ब्रह्म

November 9, 2020

मोनसे हारिया इयुन जोलैखौ लाफानानैसो थांनानै थायो: जनिल कुमार ब्रह्म

कक्राझार, 9 नभेम्बरः बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बान्जायनायाव रबिबारखालि कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मोनसे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंनाय जालाङो। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि दानथामआरि लाइसि "गाम्बारि'"नि 11 थि बिसान आरो आसाम इनस्टिटिउट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल एन्ड सिडिउल कास्टनि दिहुन्नायाव गां 6 बिजाब बेखेवनाय जायो। बे गां 6 बिजाबनि गेजेराव गांथामआ गौथुमजों बुथुमजानाय आरो आइजो लिरगिरिफोरनि जथाय फारियै- खन्थाइनि लु, राइथाय बिदां आरो सुंद' सल' बिदां आरो गुबुन गांथाम बिजाबफोरा जादों अन्जु, धिज्युज्योति आरो जैस्रिनि राइथाय थुबुर, दिन्दांनाय फेन्दुलामबादि सोंथिफोर आरो दख'ना थावसि। बेनि अनगायैबो गौथुमनिनो आफादगिरि उत्तरा बैसोमुथियारिनि ग्रिटिंस कार्ड सुद' सल' जथायखौबो बेखेवनाय जायो। मख'नाय जायोदि, बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बर' सुबुरुनारि बर्डनि सोद्रोमा मुंदांखा लिरगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ। आलासि महरै बाहागो लानानै बिथां ब्रह्मआ बिजाब बेखेवनानै होयो। गावनि सुंद' बिबुंथि लाखिनायाव जनिल कुमार ब्रह्मआ बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव थुनलाइनि बिहोमाखौ गुवारै आरो गेबेङै फोरमायथिनानै होयो।

Book Released

बिथां ब्रह्मआ बर' हारिनि माखासे गेदेमा लिरगिरि एबा थुनलाइगिरिफोरनि रुंसारि जालांनायखौ गोथौयै दुखु मोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननि बर' हारिनि थुनलाइआव बिहोमा होलांनायखौ रायखाङो । गावनि बिबुंथियावनो साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि बिथां ब्रह्मआ बुंबावोदि, मोनसे हारिया इयुन जोलैखौ लानानैसो थांना थायो। लोगोसे इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ बर' हारिनि थुनलाइखौ जौगाखांहोनायाव मैखोमै बिफाव लानो खावलायनायजों लोगोसे बेसेन गोसा थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। बे हाबाफारियावनो कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं बन'बीना ब्रह्मआबो बाहागो लानानै बिजाब बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि, बर' आइजो लिरगिरि गौथुमआ थांनाय 2018 माइथायाव जोनोम जाजेन्नायनिफ्राय एसेल' समनि गेजेरावनो गाम्बारि लाइसि आरो गुबुन गुबुन बिजाब दिहुन्नानै बर' थुनलाइनि फोथाराव बेसेन गोसा बिहोमा होनो हाबोदों आरो इयुनावबो बर' थुनलाइखौ जौगाखांहोनायनि फार्से खामानि मावलांबाय थानो थांखि लादों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here