• Home
  • /
  • Health
  • /
  • मैखुनआव थाखोमानानै थानाय देहानि बे मोन 5 गुनफोरखौ मिबथिनाया गोनांथार

November 5, 2020

मैखुनआव थाखोमानानै थानाय देहानि बे मोन 5 गुनफोरखौ मिबथिनाया गोनांथार

        मैखुनआ देहानि थाखाय गोबां हेफाजाबगिरि। माखासे बेरामाव डाक्टारआबो मैखुन जानायनि बोसोन होयो, मानोना बेयाव मोन्नाय गोनांथि जानाय गुन आरो भिटामिनआ देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव गोबां गाहाय बिफाव लायो। मैखुनआ उदैनि जेंनाफोरनिफ्राय लानानै लिरथायखौ दबथायना लाखिनायावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बेयो भिटामिन डि नि मोजां फुंखा आरो जुदि नोंथांनि देहायाव भिटामिन डि नि आंखाल जायोब्ला नोंथाङा मैखुन जानो हागोन। मैखुनाव पटासियाम, कपार, आयरन आरो मिनारेल्सआ गोबां बिबाङै थायो। बेनि एन्टि अक्सिडेन्ट गुनआ नोंथांनि बिगुरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जायो। फैदो मैखुन जानाया नोंथांनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लानिः मैखुनाव केलरीखौ खम बिबांनि मोन्नाय जायो। 

Mashroom

        जायनि जाहोनाव बेयो गुफुं देहाजोंबो बादायनायाव जाफुंसारो। बेयाव भिटामिन सिखौबो गोबां बिबाङै मोन्नाय जायो। बेजों देहाखौ ख'हा खालामग्रा तलफोरखौ आलादा खालामनायाव मदत मोनो। मैखुनाव गोबां बिबांनि सेलेनियाम मोन्नाय जायो। बेजों इम्युनिटि सिस्टेमखौ गोख्रोङै लाखिनायाव मदत मोनो। सेलेनियम आरो मेगनिसियामआ ज' जानानै थायरायड बायदि बेरामखौ होबथानायाव खामानि माववो। बेनि अनगायैबो मैखुनाव थोजासे बिबांनि पटेसियाम मोन्नाय जायो, जायजों ब्लाड प्रेसारखौ कन्ट्रल खालामनायाव मदत मोनो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here