• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मुसलपुराव एन डब्लिउ किउ, एस एम आरो सि बि डब्लिउ डब्लिउनि सायाव नायफाम जथुम

November 7, 2020

मुसलपुराव एन डब्लिउ किउ, एस एम आरो सि बि डब्लिउ डब्लिउनि सायाव नायफाम जथुम

बाक्सा, 7 नभेम्बर: बाक्सानि मुसलपुराव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि न'ब्लाङाव गंथाम जिल्ला फारियै बाक्सा, बरपेटा आरो नलबारि जिल्लानि बाक्सा, नलबारि बेलसर आरो बरपेटा पि एइस इ डिभिजननि बिफानारि आरो सरकारि थिकादारफोरजों एन डब्लिउ किउ, एस एम आरो सि बि डब्लिउ डब्लिउनि सायाव नायफाम जथुम खुंनाय जायो। बे जथुमाव राइज्योनि पि एइस इ बिफाननि मन्थ्रि रिहन दैमारिआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव बुङोदि, जिहेथु हा सिंनि दैयाव गोबां आरसेनिक मोन्नाय जादों, बेखायनो राइजो-राजानो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो आरसेनिक गैयै गोग्गो लोंग्रा दै जगायनो थाखाय मोनथाम जिल्ला फारियै बाक्सा, नलबारि आरो बरपेटानि बिफानारि आरो सरकारि थिकादारफोरजों बे जथुमखौ हांखायनाय जादों। बबेखानि राइज्योनि गंफ्रोम गामि-नोगोरफोरनि गासै राइजो-राजाफोरनो पाइफनि गेजेरजों फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो गोग्गो दै जगायनो हानायनि राहा खालामनो बे जथुमनि गेजेरजों गासै बिफाननि बिफानारि आरो सरकारि थिकादारफोरखौ बिथोन होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि गाज्रि जानाय आरो आद्रा जाना थानाय गासै गोग्गो दै जगायग्रा बिथांखिफोरखौ मोजां खालामनो थांखि लानाय जादों आरो बेफोर गासैबो फिन मोजां जाफिनजोबगोन। मिजिंथियो बेफोर गासैबो बिथांखिफोरखौ राइजो-राजाफोरा गावनिनो दोहोन महरै गनायना बाहायनो नाजायो।

Riveiw meeting Rihan Daimary 1

गोग्गो लोंग्रा दैनि जेंनाया माबेबा ओन्सोलावल' नडा भारत-भुटान सिमना सेराव थानाय गासै जायगायावनो दैनि गोबां जेंना दं। मानोना दिनै बिलो, दैमा, बायदिनिल' दैया रानलाङाखै, हा सिंनि दैयाबो रानलांनो हमदों। बेखायनो बेफोर ओन्सोलनि दैनि जेंनाखौ 2024 माइथायनि गेजेराव फोजोबनाय जागोन। एरैहाय खौरांगिरिआ मन्थ्रि रिहन दैमारिआ बि जे पि हान्जाआव हाबहैगोन नामा होन्नानै सोनायनि फिन्नायाव बिथाङा बुङोदि, आंनि राजखान्थियारि हाबाफारिया बि पि एफनिफ्रायनो जागायदों आरो बि पि एफआवनो थानानै आजिरा लागोन । बेयाव बि पि एफ हान्जाखौ नागारनायनि सोलुआनो फैया। लोगोसे बिथाङा फैगौ बिसायख'थियावबो देरहानानै ब्रैथि खेबनि थाखाय बि टि सियाव बि पि एफआनो सरकार दागोन होन्नानै बुंथियो। अदेबानि बि पि एफ हान्जानि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा तामुलपुर जथायनि एम एल ए इमानुयेल मसाहारिआ बि पि एफ हान्जाखौ नागारनानै बि जे पि हान्जायाव हाबहैनो नागिरनायनि सायाव सोंनायनि फिन्नाय होनो थांनानै बिथां दैमारिआ बुंबावोदि, बिथां इमानुयेल मसाहारिआ मा जाहोनाव एबा मा जाहोननि थाखाय बि पि एफ हान्जाखौ गाज्रि मोन्नानै बि पि एफ हान्जानिफ्राय ओंखारनो सान्दों बिथां इमानुयेलनिसो बाथ्रा। बे जथुमाव फारियै नुजाथिदोंमोन तामुलपुर जथायनि एम एल ए इमानुयेल मसाहारि, जे जे एमनि मिसन डिरेक्टर आसिल खर, पि एइस इ बिफाननि एडिसनेल सिफ इन्जिनियार बि दास, सिफ इन्जिनियार एम के दास, एडिसनेल सिफ इन्जिनियार एस नाथ, बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनहा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here