• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मिरु एबसुआ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंदों

September 14, 2020

मिरु एबसुआ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंदों

काजलगाव, 14 सेप्तेम्बर: मिरु दुलाराइ बर' फरायसा आफादआ चिरां जिल्ला एबसुनि बान्जायनायाव आरो कक्राझार जिल्लानि दैदेन्नायाव रबिबारखालि आलादा-आलादा समाव माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै मेल जथुमो। जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि जेंनाखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय फोरोंगिरिफोरजों आलादा-आलादायै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ, गोजौसिन आरो फरायसालिमाफोराव गोबाव समनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय सा 500 निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरा आलादा-आलदायै जथुमनाय मेलाव बाहागो लायो।

Chirang ABSU

मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलराइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सर्गियारिजों लोगोसे मिरु आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि, थांनाय 2017 माइथायाव सोलोंथाय दाफामनाय आइननि गेजेरजों बे दरनै जिल्लानिफ्राय गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा सरकारि जानायनिफ्राय जानगाराव थानांदोंमोन।

Chirang ABSU 2

बे गोनांथार सावरायलायनाय मेलाव बाहागो लानाय फोरोंगिरिफोरा बुङोदि, भारत संबिजिरनि 8 थि सिडिउल्डआव गोग्लैनाय बिटिसि सरकारा बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायोब्लाबो नाथाय बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव आसाम बिधान सभायाव सा 12 एमएलएफोर आरो साथाम केबिनेट मन्ध्रि थासेयावबो मावफुंनानै होनो हायैखौ खुद्रिखांनाय फोरमायो। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारीखालि जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नं दफायाव मख'नाय बायदियै फैगौ समाव गुदि, गेजेर, गोजौ, गोजौसिन आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनानै एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लानायखौ बाहागो लाफैनाय फोरोंगिरिफोरा गोजोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे एबसुनो साबायख'र जासियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here