Bodosa Newspaper

July 22, 2024

मरान आरो बेंगली, गर्खा फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाजों गिबि मन्थ्रिआ जथुमदों

(मोन 6 हारिसाफोरनि एसटि होनायनि खेंफोरथिखौ थाबैनो मिरु सरकारनो दैथायहरगोनःसनवाल)

Share with your friends!

Leave a Comment