• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि “गामिसिम थांनि थौ” हाबाफारि

September 13, 2020

मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि “गामिसिम थांनि थौ” हाबाफारि

कक्राझार, 13 सेप्तेम्बरः आसामनि सुबुं अन्साय आरो हा सं रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ गामिसिम थांनि थौ, हाबाफारिखौ शनिबारखालि कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय उल्टापानी सरलपारायाव जागायजेनो।
बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगोसे लानानै भारत आरो भुटान सिमनाजों नांजाबफा उल्थाफानियाव मोनसे हाबाफारिनि लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो गामिसिम थांनि थु हाबाफारिखौ।
जिल्लानि गोबांथार गागि बिबानगिरि, बिफानारि मावथिफोरा बे मेलाव बाहागो लायो। बेबादिनो मख'जानाय बिथांखिनि आवथायाव राइज्यो नाङै लाजानाय बायदि जौगालु हाबा-हुखानि सायावबो ब्रह्मआ बिफानारिफोरनिफ्राय सुलु लायो।
Minister Pramila Rani Brahma at Ultapani Saralpara
मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोदोसोनाय ओन्सोलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गुदियै जिल्लानि आरो राइज्योनि सुबुंफोरनि गाहाम आरो जौगाखांनायनि थाखाय।
बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला गावनि फारसेनिफ्राय अरायसम गामियारि नोगोरारिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय नोजोर होबोदों आरो बेबायदिनो दिनै हा संरैखाथि बिफानआ मावख'गिरिफोरनि मोनसे गोनांथार जथुमखौ उल्थाफानियाव लानाय जादों।
बिथाङा बिफानारि साफ्रोमबो मावख'गिरिफोरखौनो गामियारि ओन्सोलसिम थांना राइजो-राजानि जौगाखां हाबा-हुखायाव नांथाबनो खावलायो। मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायदोंदि, आसाम सरकारनि हा संरैखाथि बिफानआ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावबोदों। साफ्रोम मावसुमाफोरखौनो  बिथांखिनि खामानिफोरखौ थि समनि गेजेराव मावफुंनो बिथोन होयो।
Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here