• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि “गामिसिम थांनि थौ” हाबाफारि

September 13, 2020

मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि “गामिसिम थांनि थौ” हाबाफारि

कक्राझार, 13 सेप्तेम्बरः आसामनि सुबुं अन्साय आरो हा सं रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ गामिसिम थांनि थौ, हाबाफारिखौ शनिबारखालि कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय उल्टापानी सरलपारायाव जागायजेनो।
बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगोसे लानानै भारत आरो भुटान सिमनाजों नांजाबफा उल्थाफानियाव मोनसे हाबाफारिनि लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो गामिसिम थांनि थु हाबाफारिखौ।
जिल्लानि गोबांथार गागि बिबानगिरि, बिफानारि मावथिफोरा बे मेलाव बाहागो लायो। बेबादिनो मख'जानाय बिथांखिनि आवथायाव राइज्यो नाङै लाजानाय बायदि जौगालु हाबा-हुखानि सायावबो ब्रह्मआ बिफानारिफोरनिफ्राय सुलु लायो।
Minister Pramila Rani Brahma at Ultapani Saralpara
मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोदोसोनाय ओन्सोलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गुदियै जिल्लानि आरो राइज्योनि सुबुंफोरनि गाहाम आरो जौगाखांनायनि थाखाय।
बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला गावनि फारसेनिफ्राय अरायसम गामियारि नोगोरारिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय नोजोर होबोदों आरो बेबायदिनो दिनै हा संरैखाथि बिफानआ मावख'गिरिफोरनि मोनसे गोनांथार जथुमखौ उल्थाफानियाव लानाय जादों।
बिथाङा बिफानारि साफ्रोमबो मावख'गिरिफोरखौनो गामियारि ओन्सोलसिम थांना राइजो-राजानि जौगाखां हाबा-हुखायाव नांथाबनो खावलायो। मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायदोंदि, आसाम सरकारनि हा संरैखाथि बिफानआ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावबोदों। साफ्रोम मावसुमाफोरखौनो  बिथांखिनि खामानिफोरखौ थि समनि गेजेराव मावफुंनो बिथोन होयो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here