• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • भेरगावनि उदमारिआव गोदानै लुफुंनाय लक्ष्मी मन्दिरआव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर’

November 1, 2020

भेरगावनि उदमारिआव गोदानै लुफुंनाय लक्ष्मी मन्दिरआव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर’

उदालगुरि, 1 नभेम्बरः शनिबारखालि भेरगावनि उदमारिआव गोदानै लुफुंनाय श्री श्री लक्ष्मी मन्दिरआव सौहैनानै इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ श्री श्री लक्ष्मी मन्दिरआव आर'ज खालामनानै खौरांगिरिफोरजों जानाय मोनसे मोगा-मोगि सावरायनायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङोदि, बे मन्दिर सामलाय आफादखौ साबायख'र होयो, मानोना बे मोनसे ओन्सोलाव समायनायै मन्दिर लुफुंनायनि थाखाय। बेयाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फुजा आरो आर'ज खालामनो हागोन होन्नानै बुङो। राजखान्थि बिथिङाव खौरांगिरिआ खालामनाय सोंथिनि फिन्नायाव प्रमद बर'आ बुङोदि, हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव माखासे आखुथायफोरखौ लानानै बिपिएफ दोलोनिनो गोबां मावफारियाफोरा गोजोन्नाय गैयै फोरमायदों आरो जायनि थाखाय लासै लासै दोलो नागारनानै गुबुन दोलोआव थांनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिनि गेनाखान्थि आरो खान्थि गैयै बादि खुंथायखौ लानानै ओन्सोलनि राइज्यो-राजाफोरा फैगौ बिसायख'थियाव सोलायनो हास्थायनानै इउपिपिएल दोलोखौ आबुं हेफाजाब होनानै खुंथायाव लाबोगोन। गुबुन फार्सेथिं हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि इसिं नोजोरआव गुसु दावहाबादि जानाया दोलोनि मावफारियाफोरखौ मोनसे अरायथा गैयैबादि खालामदों।

Promod Boro President UPPL

बोसोर-बोसोरनाङै चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिआ जेरैबादि राजखान्थि खालामदों बिसोरनि राजखान्थि केरियारआ गुबुन फार्सेथिंजाय जोबलांगोनखौ नुहरदों। बेनिनो बिदिन्थि हिसाबै थांनाय 5 बोसोरनि सिगाङाव जेब्ला मन्थ्रि आफाद दाफुंनाय जादोंमोन बेनि गिबि फारिलाइयाव रिहन दैमारि आरो प्रमिला रानि ब्रह्मनि मुं दङमोनब्लाबो नाथाय चन्दन ब्रह्मनि मुङा फारिलाइयाव गैयामोन। अब्ला चन्दन ब्रह्मनि फार्से रोखा जादोंदि, हाग्रामा महिलारिआ बिथांखौ बांसिन सम राजखान्थियाव थानायखौ हास्थायाखै। दिनैसिम बे गुसु दावहानि जोंब्लाउनाय अरआ बिपिएफ दोलोखौ लासै लासै जोबस्रांनो लानायाव दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरा ओंखारबोनानै गुबुन दोलोआव हाबफैदों। गावनि बिबुंथियाव प्रमद बर'आ जों बेरेखा राजखान्थि दोलोब्लाबो नाथाय बिपिएफनि थासारिखौ नुनानै गावसोरनि दुखु मोन्नाय बाथ्राखौ फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here