• Home
  • /
  • Health
  • /
  • भारतआव 50 जौखोन्दो गोसोआरि जेंनाफोरा बाङाइ जादों

August 25, 2020

भारतआव 50 जौखोन्दो गोसोआरि जेंनाफोरा बाङाइ जादों

भारतआवबो बांबोबाय थानाय इनफेक्सनजों जुजिनायाव गोसोआरि सान्नाय-हनाया गोखों जानायजों लोगोसे दुखु मोन्नाय, जिंगा सिनाय बायदि जेंनाफोरा गोबां बाङाइ जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। NIMHANS नि बिथोनगिरि डा. बिएन गंगाधरआ बुंदों, जुन-जुलाइ सिमाव फसंथाना गोसोआरि जेंनाफोरजों सोमोन्दो गोनां खमैबो 2 रोजासो कल सानफ्रोमबो फैयोमोन, जाय आथिखालाव बाङाइ जानानै 1 रोजानिख्रुइबो बाङाइसिन जादों।

डा. गंगाधरआ बुंबावदोंदि, बे अन्जिमाया फोरमायोदि, सुबुंफोरा करनानि जेंनाजों गोलाव सम जुजिनो थाखाय गोसोआरि बिथिंनिफ्राय थियारि जादों। हादतआव करनाजों भुगिनांदोब्लाबो सा 20 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा मोजां जाफिनबाय आरो बिसोरखौ गोसोआरि गोनों जानायाव मदत होनो थाखायबो हाबाफारि सोलिहोगासिनो।

बियो बुंबावदोंदि, करना इन्फेक्सन जानाय सुबुंखौ समाजयारि नेवसिगारनाय एबा आलादा नोजोरै नायनाय, गाज्रि आखु दिन्थिनाय बायदिफोराबो बाङाइ जादों।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here