• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • भटगावनि सिआरपिएफ बादायाव उदांनि सान

August 17, 2020

भटगावनि सिआरपिएफ बादायाव उदांनि सान

गसाइगाव, 16 आगस्टः हादतनि खना-खनला फालिजानाय बादिनो 15 आगस्टखालि हादतनि 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। कक्राझार सहरनिफ्राय 7 किल 'मिटारसो खोला फार्से जान्थायाव थानाय भटगावनि 129 बि एन सिआरपिएफनि बादायाव। माहारियारि फिरफिलाखौ हाबाफारि बायदियै बिरहोयो बेटेलियननि कमान्डेन्ट मुनि गुलाफ सिंआ। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव बिथाङा साफ्रोमबो जवान आरो सरकारि बिबानगिरिफोरखौनो थांखिनानै हादतनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जानाय उदांस्रिनि जारिमिनखौ गुवारै बेखेवथियो। जेराव सिआरपिएफनि जवानफोरनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि गासैबो बिबानगिरिफोरा समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै हाबाफारिखौ जाफुसार खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here