Bodosa Newspaper

September 26, 2023

भटगावनि सिआरपिएफ बादायाव उदांनि सान

गसाइगाव, 16 आगस्टः हादतनि खना-खनला फालिजानाय बादिनो 15 आगस्टखालि हादतनि 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। कक्राझार सहरनिफ्राय 7 किल ‘मिटारसो खोला फार्से जान्थायाव थानाय भटगावनि 129 बि एन सिआरपिएफनि बादायाव। माहारियारि फिरफिलाखौ हाबाफारि बायदियै बिरहोयो बेटेलियननि कमान्डेन्ट मुनि गुलाफ सिंआ। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव बिथाङा साफ्रोमबो जवान आरो सरकारि बिबानगिरिफोरखौनो थांखिनानै हादतनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जानाय उदांस्रिनि जारिमिनखौ गुवारै बेखेवथियो। जेराव सिआरपिएफनि जवानफोरनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि गासैबो बिबानगिरिफोरा समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै हाबाफारिखौ जाफुसार खालामो।

Share with your friends!

Leave a Comment