• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • भटगावनि सिआरपिएफ बादायाव उदांनि सान

August 17, 2020

भटगावनि सिआरपिएफ बादायाव उदांनि सान

गसाइगाव, 16 आगस्टः हादतनि खना-खनला फालिजानाय बादिनो 15 आगस्टखालि हादतनि 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। कक्राझार सहरनिफ्राय 7 किल 'मिटारसो खोला फार्से जान्थायाव थानाय भटगावनि 129 बि एन सिआरपिएफनि बादायाव। माहारियारि फिरफिलाखौ हाबाफारि बायदियै बिरहोयो बेटेलियननि कमान्डेन्ट मुनि गुलाफ सिंआ। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव बिथाङा साफ्रोमबो जवान आरो सरकारि बिबानगिरिफोरखौनो थांखिनानै हादतनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जानाय उदांस्रिनि जारिमिनखौ गुवारै बेखेवथियो। जेराव सिआरपिएफनि जवानफोरनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि गासैबो बिबानगिरिफोरा समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै हाबाफारिखौ जाफुसार खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here