• Home
  • /
  • Health
  • /
  • ब्रकली, बान्दाकफि बायदिया बिखानि जेंनायाव मुलाम्फा गोनां

August 27, 2020

ब्रकली, बान्दाकफि बायदिया बिखानि जेंनायाव मुलाम्फा गोनां

ब्रकली, बान्दाकफि ब्रसाल्स स्प्राउट बायदिया बिखानि बेरामफोराव गुन गोनां । बावैसो समाव मोनसे संदान्नाय बादिब्ला, बेफोर मैगंआ थै रोदा आरो जिबिनफोरनि बेरामफोरखौ फाहामनायाव मदत खालामो। थै रोदाफोराव जेंना सोमजियोब्ला हार्ट प्रटेक्ट आरो स्ट्रक बायदिनि जेंनाया बाङो।

ब्रिटिस जार्नेल अफ निउट्रिसनआव सोरांआव फैनाय संदान्नायाव मोन्दोंदि, गोथां मैगं जैरै-ब्रकली, बान्दाकफि, ब्रसाल्स स्प्राउट बायदिखौ बांसिनै जानाया बोराय-बुरैफोरनियाव थै रोदाफोरनि बेरामफोरा बाङायमोन। इसिइउ स्कुल अफ मेडिसिन आरो दा इउनिभार्सिटि अफ वेस्टार्न आफ्रिकानि संदानगिरिफोरा सा 654 बुरैफोरनि सायाव संदानदों। बेयाव संदानगिरिफोरा मोन्दोंदि, आइजोफोरा बांसिनै गोथां मैगंफोरखौ जायो आरो बिसोरनि थै रोदायाव केलसियाम जमा जानाय जेंनाखौ बाङाइ मोन्नाय जादों। बे जेंनाया थै रोदाफोराव जानो गोनां जेंनानि गिबि इसारा।

Broccoli
 गाहाय संदानगिरि डाक्टार लाउरेन ब्लेकेनहर्स्टआ बुंदों, बे संदान्नायनिफ्राय गोथां मैगंफोरनि गुनफोरा बांसिनै सोरांआव फैदों। बोराय-बुरै बैसोआव बांसिनै गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ जायोब्ला थै रोदाफोरा गाहामै थायो आरो बिखायाबो मोजाङै थायो। ब्रकली, स्प्राउट आरो बान्दा कफिफोराव गोबां बिबांनि भिटामिन के थायो। भिटामिन के या थै रोदाफोराव केलसियाम जमा जाना थानायखौ होबथानायनि खामानि मावो।
Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here