• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि सरकार जागोना रोखाः हिमन्त

November 10, 2020

बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि सरकार जागोना रोखाः हिमन्त

उदालगुरि, 10 नभेम्बर: बिटिसि बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोआ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो फारियै दोलोनि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनायखौ सोलिहोबाय थादों। बे बिथिङाव बिटिसि खुंथायखौ जेरैखि जाया दखल खालामनो थांखिजों बिजेपि दोलोआबो सोलो-बोलोजों फोसावदिंनायखौ दासान्दि मैखोमै जागायजेन्नो लादों। बेनि गेजेरावनो आसाम सरकारनि गोख्रों मन्थ्रि महरै मिथिसार जानाय आरो नेडानि आफादगिरि ड० हिमन्त बिश्व शर्माआ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै 17 बोसोर खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबनाय आरो फिनजाथाय गोनां बिबुंथिखौ खोनानो मोन्दों।

Minister Himanta Biswa Sharma participate in Bike Rally of BJP in Rowta

उदालगुरि जिल्लानि अरांनि धनश्रीघाटआव 40 नं रौता परिषद बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि कस्तराम बाग्लारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि दोलोनि सरकार जानाया रोखा। हेलिकप्टारजों फैनानै दोलोनि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै मन्थ्रि शर्माआ जुथाय सरकारनि गुबुन सासे मन्थ्रि रिहन दैमारिखौ फारसेनिफ्राय सावरायनानै बिबुंथिजों गाग्लोबो। मन्थ्रि शर्माआ अजद खालामोदि, जौगानायनि लेखा बिलाइयाव बिपिएफ दोलोआ लाथिख'। जौगानायनि फेलेंथिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा बे खेबाव गेबें थांखिखौ लागोन आरो गोबां सुबुंफोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथि लाखियो मन्थ्रि शर्माआ।

गावनि बिबुंथियावनो लोगोसेयै हाग्रामा महिलारिनि सिगाङाव बुंनाय बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ मोन्नैल' मासि देरहागोन बुंनाय बाथ्राखौ फिनजाथाय खालामना बुङोदि, दोलोआ बेनि बुंनाय बाथ्रा बायदियै जायोब्ला बेयो आंनि बिबान जागोन। बेनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि राइजो-राजाफोरखौ जौगानाय खालामनो हायाखै होन्नानै अजद खालामबावो। मख'नो गोनांदि, सिलचराव पाकिस्तान जिन्दाबाद स्ल'गान होनाय आयदाखौ लानानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ बुङोदि, पाकिस्तान जिन्दाबाद स्ल'गान होनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोबां गसर थिसन्नाय जाबाय। अदेबानि बे बेले-बेजेनि सायाव दासान्दि संदान्नाया सोलिगासिनो होन्नानै मिथिहोयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here