• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि सरकार जागोना रोखाः हिमन्त

November 10, 2020

बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि सरकार जागोना रोखाः हिमन्त

उदालगुरि, 10 नभेम्बर: बिटिसि बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोआ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो फारियै दोलोनि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनायखौ सोलिहोबाय थादों। बे बिथिङाव बिटिसि खुंथायखौ जेरैखि जाया दखल खालामनो थांखिजों बिजेपि दोलोआबो सोलो-बोलोजों फोसावदिंनायखौ दासान्दि मैखोमै जागायजेन्नो लादों। बेनि गेजेरावनो आसाम सरकारनि गोख्रों मन्थ्रि महरै मिथिसार जानाय आरो नेडानि आफादगिरि ड० हिमन्त बिश्व शर्माआ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै 17 बोसोर खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबनाय आरो फिनजाथाय गोनां बिबुंथिखौ खोनानो मोन्दों।

Minister Himanta Biswa Sharma participate in Bike Rally of BJP in Rowta

उदालगुरि जिल्लानि अरांनि धनश्रीघाटआव 40 नं रौता परिषद बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि कस्तराम बाग्लारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे खेबाव कक्राझारआव बिजेपि दोलोनि सरकार जानाया रोखा। हेलिकप्टारजों फैनानै दोलोनि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै मन्थ्रि शर्माआ जुथाय सरकारनि गुबुन सासे मन्थ्रि रिहन दैमारिखौ फारसेनिफ्राय सावरायनानै बिबुंथिजों गाग्लोबो। मन्थ्रि शर्माआ अजद खालामोदि, जौगानायनि लेखा बिलाइयाव बिपिएफ दोलोआ लाथिख'। जौगानायनि फेलेंथिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा बे खेबाव गेबें थांखिखौ लागोन आरो गोबां सुबुंफोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथि लाखियो मन्थ्रि शर्माआ।

गावनि बिबुंथियावनो लोगोसेयै हाग्रामा महिलारिनि सिगाङाव बुंनाय बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ मोन्नैल' मासि देरहागोन बुंनाय बाथ्राखौ फिनजाथाय खालामना बुङोदि, दोलोआ बेनि बुंनाय बाथ्रा बायदियै जायोब्ला बेयो आंनि बिबान जागोन। बेनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि राइजो-राजाफोरखौ जौगानाय खालामनो हायाखै होन्नानै अजद खालामबावो। मख'नो गोनांदि, सिलचराव पाकिस्तान जिन्दाबाद स्ल'गान होनाय आयदाखौ लानानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ बुङोदि, पाकिस्तान जिन्दाबाद स्ल'गान होनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोबां गसर थिसन्नाय जाबाय। अदेबानि बे बेले-बेजेनि सायाव दासान्दि संदान्नाया सोलिगासिनो होन्नानै मिथिहोयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here