• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि पि एफ हान्जाया मोन 25-30 मासि देरहागोनः राजिब ब्रह्म

October 14, 2020

बि पि एफ हान्जाया मोन 25-30 मासि देरहागोनः राजिब ब्रह्म

कक्राझार, 14 अक्ट'बर: मोन 4 जिल्लाखौ जथायनानै मोन 40 बियाबफोर थानाय बिटिआर बिसायख'थिया कभिड-19 महामारिनि जाहोनाव दिन्दांनानै थानायनि उनाव फैगौ माखासे दाननि गेजेरावनो खुंनो लाहार- फाहार जादों। मोन 40 बियाबफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दासान्दि गाव-गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनायनि थांखियाव ओन्सोलनि राइजो-राजा भटारफोरखौ सोलो-बोलोजों भट दखल खालामनो थाखाय दासान्दि दोलोफोरनि मेल-मिथिं खुंनाय आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाया आरोबाव गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिआर बिसायख'थिनि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोर फारियै इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, जिएसपि, कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ दासान्दि कक्राझार, चिरां, बागसा आरो उदालगुरि जिल्लानि थिखानाय बियाबफोराव फारियै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दों।

अदेबानि राजखान्थि दोलोफोरा सानसेयावनो मोन्नै-मोनथाम दोलोनि मेल-मिथिं फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्नायनि गेजेरावनो मंगलबारखालि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो झारबारि गेलेग्रा फोथाराव सुनाय दोलोनि मोनसे मेलआव बाहागो लानानै गोबां बाथ्राफोरखौ सुबुंफोरनि सिगाङावव बुंथियो। बनरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मनि जानानै झारबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय दोलोनि मेलआव बाहागो लानानै बिजाथि ब्रह्मआ गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो हागोन होन्नानै दाबि खालामो। बेजों लोगोसे बे ओन्सोलनि सुबुंफोरा सोलायनाय आरो जौगानायखौ हास्थायनानै हान्जानि बिजाथिनो भट होगोनखौ मिजिंथि लाखियो।

Rajib Brahma Ex EM

आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिसि खुंथायखौ 17 बोसोर सालायबोनाय बिपिएफ हान्जाखौ थोंजोङै सुबुं जौगाखां होनायनि फारसे फेलें जादों होन्नानै अजद खालामो। गुबुन फारसेथिं मंगलबारखालिनो बनरगाव बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि राजिब ब्रह्मआबो बांग्लाजरा गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय दोलोनि मोनसे मेलआव बाहागो लाहैयो। बड'सा चेनेलनि खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायनि फिन्नायाव बरग' मावफुं सोद्रोमा एबा 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजिब ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआ दासान्दि गोख्रों थासारियावनो दं आरो ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनि फोथायजाथाव भट मोन्नानै 25 निफ्राय 30 नि गेजेराव मासि देरहानानै 4 थि खेबनि थाखाय सरकार दाफिनगोन होन्ना दाबि खालामो।

राजिब ब्रह्मआ बुंबावोदि, थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गावनि बियाबयाव सुबुंफोरजों फोनांजाब खालामनाय आरो हेफाजाबखौ नोजोर होयोब्ला गावनि देरहानाया जौसे जौखोन्दो रोखा होन्नानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि, गेजेराव दानसेल' दान थाबावनाय एबा फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंजानो गोनां बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव फोसावदिंनाया आरोबाव गोख्रोंसिन जादों आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ अजद होलायनायफोरखौबो बे समाव बांसिन नुनो मोन्दों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here