• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि पि एफनि देरहानाया रोखाः अनसुमै खुंगुर बर’

September 11, 2020

बि पि एफनि देरहानाया रोखाः अनसुमै खुंगुर बर’

बाक्सा, 11 सेप्तेम्बरः खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 24 नं मुसलपुर बियाबाव बिपिएफ हान्जानि देरहागोनआ रोखा। दिनैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियानो रोखायै फोरमायो। राइज्योनि अन्नाय आरो हेफाजाबखौ नुनानै आं सोमोनांदों आरो दोलै-नोगोरै फैनानै बिपिएफ हान्जायाव गोबां सुबुंफोरा हाबफैदों । बे बाथ्राखौ बुंदों मुसलपुर बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आ।  

BPF Election Campaign

बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि साखाथियाव थानाय आथियाबारिआव बृहस्पतिबारखालि बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायख'थि मेलआव बाहागो लानानै  अनसुमै खुंगुर बर'आ बुङोदि, थांनाय समफोराव मुसलपुर बियाबआव गासिबो बिथिङावनो जौगाखां महरखौ नुनानै भटार राइजो- राजाफोरा बिपिएफ हान्जानो भट होनो सिगांबोदों।

BPF Election Campaign1

बेनि गेजेरजों गोबां भटनि फारागथियाव गावनि देरहानो हागोनखौ दाबिदार खालामदों बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आ। मेलआव बर'आ बुंबावोदि, बेरेखा राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिनि खामानि मावनायाव राइजो-राजाफोरा सिगांनिफ्रायनो खुद्रिखांदों। थांनाय समफोराव थिकादार महरै लामा-दालांनि लोरबां खामानि मावनायनि थाखायनो बिथांखौ ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा बोजबनानै लानाय नङा। सिगांनि बादिनो बि पि एफ हान्जाया गोबां भटआव देरहानो हागोन होन्नानै बुङो। बिसायख'थि मेलआव सापागुरि बियाबनि एमएलए थानेस्वर बसुमतारिआ बाहागो लानानै बुङोदि, मुसलपुर बियाबआवल' नङा फैगौ बिटिचि बिसायख'थिआव बिपिएफ हान्जाया बांसिन मासिफोरखौ देरहानो हागोन आरो बिपिएफनि दैदेन्नायावनो बिटिसि सरकार दागोन। बिपिएफआ खुंनाय मोननै मेलआव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय 200 निबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ हान्जाया बरायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here