बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय
  • Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय

May 5, 2021

बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय

कक्राझार, 4 मेः थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाय फोसावखांनायनि उनावनो बि टि आरनि राजखान्थि फोथाराव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। महाजतआव थानाय कंग्रेस, बि पि एफ, ए आइ इउ दि एफ आरो राइजर दोलोखौ बि जे पि, एजिपि आरो इउ पि पि एल मित्रजतआ गाज्रियै फेजेनखांनायनि उनावनो आसाम दिसपुराव खुंथाय गोहोखौ मित्रजत सरखकारा आवग्रिनो हाबाय। बिनि उनावनो बि टि आरनि राजखान्थि फोथारआव गोबां सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों।

Dananjay Basumatary 18 No Manas Setfang BTC Constituency BPF Candidate

महाजत सरकारआ आसामाव एसेल' मासि आवग्रिनो हानायोय़ बेराफार्से बि टि आरावबो कंग्रेसनि लोगो बि पि एफ दोलोआ बि टि आरनि गं 12 मासिनि गेजेराव‌ मोन 4 मासिल' आवग्रिनो हायो आरो खुंथायनि गोहोखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बे समावनो बि टि आरनि बेरेखा हानजायाव थानाय बि पि एफनि साथाम बिजाथि फारियै बि. सावरायगोरा (Amar Basumatary from 13 No Chirang Duwar), धनन्जय बसुमतारि(Dananjay Basumatary, From 18 No Manash Serfang) बिथांमोना बि टि आरनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउ पि पि एल दोलोआव आखाय गोरोब फैयो।


 बिथांमोना इउ पि पि एल दोलोआव हाबनायनि अनगायैबो आरो गोबां बि पि एफ दोलोनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एल दोलोआव हाबफैनो हागौ होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि, बि पि पि एफ दोलोनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोआव हाबनायखौ नुनानै, बि टि आराव बि पि एफ दोलोआ थागोन ना थाला बिखौ सानखांनाय फैदों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here

कक्राझार, 4 मेः थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाय फोसावखांनायनि उनावनो बि टि आरनि राजखान्थि फोथाराव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। महाजतआव थानाय कंग्रेस, बि पि एफ, ए आइ इउ दि एफ आरो राइजर दोलोखौ बि जे पि, एजिपि आरो इउ पि पि एल मित्रजतआ गाज्रियै फेजेनखांनायनि उनावनो आसाम दिसपुराव खुंथाय गोहोखौ मित्रजत सरखकारा आवग्रिनो हाबाय। बिनि उनावनो बि टि आरनि राजखान्थि फोथारआव गोबां सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों। महाजत सरकारआ आसामाव एसेल' मासि आवग्रिनो हानायोय़ बेराफार्से बि टि आरावबो कंग्रेसनि लोगो बि पि एफ दोलोआ बि टि आरनि गं 12 मासिनि गेजेराव‌ मोन 4 मासिल' आवग्रिनो हायो आरो खुंथायनि गोहोखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बे समावनो बि टि आरनि बेरेखा हानजायाव थानाय बि पि एफनि साथाम बिजाथि फारियै बि. सावरायगोरा (Amar Basumatary from 13 No Chirang Duwar), धनन्जय बसुमतारि(Dananjay Basumatary, From 18 No Manash Serfang) बिथांमोना बि टि आरनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउ पि पि एल दोलोआव आखाय गोरोब फैयो। बिथांमोना इउ पि पि एल दोलोआव हाबनायनि अनगायैबो आरो गोबां बि पि एफ दोलोनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एल दोलोआव हाबफैनो हागौ होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि, बि पि पि एफ दोलोनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोआव हाबनायखौ नुनानै, बि टि आराव बि पि एफ दोलोआ थागोन ना थाला बिखौ सानखांनाय फैदों।