• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि पि एफआ बि टि सि आव ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दागोनः रबिराम नार्जारी

October 12, 2020

बि पि एफआ बि टि सि आव ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दागोनः रबिराम नार्जारी

कक्राझार, 12 अक्टबर: थांनाय 4 एप्रिलआव खुंजानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय गिख्रंथाव कभिड-19 नि जाहोनाव दिन्दांनानै दं बि टि सि नि बिसायखथिया। दासान्दि बि टि सि आव सोलिगासिनो राइज्यो बेंगिरि खुंथाय। बेराफार्से, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायखथिखौ खुंनो थाखाय राइज्यो बिसायखथि आयग आरो सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबोबाय थादों। बिसायखथि खुंनायनि अक्टखौ गोदानै फोसावफिन्नाय जायाखैब्लाबो नाथाय गोख्रोङै सोलिगासिनो थादों गासै राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायखथि फोसावदिंनाया। लोगोसे खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायखथिनि दावहायाव ओंखारनो साखा-फारा जानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिजाथि आरो दैदेनगिरिफोरानो गाव-गावखौ देरहागोननि दाबिदार खालामबोबाय थादों। बुब्लियावनो सोनाब कक्राझार बियाबनि एम एल ए आरो बि पि एफ राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि रबिराम नार्जारीआबो खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायखथियाव बि पि एफ हान्जायानो बांसानखो मासि देरहानानै 4थि खेबनि थाखाय फिन खुंथायनि गोहोयाव फैफिनगोन होन्नानै दाबि खालामदों।

Rabiram Narzary MLA

रबिबारखालि कक्राझारआव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव एम एल ए नार्जारीआ बुङोदि, बे खेबनि खुंजानो गोनां बिसायखथियावबो राइजो-राजाफोरनि आबुङै मदत मोन्नायनि गेजेरजों बि पि एफ हान्जाया नांगौसेबां मासि देरहानानै 4थि खेबनि थाखाय सरकार दाफिनगोना रोखा। बि पि एफ हान्जाया थांनाय 2005 निफ्रायनो हालामनि गासै हारि-हारिसाफोरनि थाखाय समानै जौगाथाय आरो अन्सायलु खामानि मावबोदों, बे हिसाबै राइजो-राजाफोरा बि पि एफ नि सायाव फोथायनाय दं आरो फैबाय थानाय बिसायखथियावबो भट होनानै बि पि एफ हान्जाखौ देरहासार खालामगोन। फैबाय थानाय समाव हालामनि थागिबि राइजो-राजाफोरनि जौगालु, गोजोन, खौसेथि आरो गोग्गो आबहावया दानो थाखाय मडेल बि टि सि खालामगोन होन्नानैबो एम एल ए नार्जारीआ बुंबावयो। बेजों लोगोसेनो बि टि सि आव गोग्गो सुबुं खुंथाय आरो गोजोन खौसेथि जौगाथायनि थाखाय दिनबाव खालामाजासे थाबैनो बिसायखथिखौ खुंनो थाखाय राइज्यो सरकार आरो बिसायखथि आयगखौ खावलायो। बि टि सि आव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबसिन्नाय आरो सोलिफ कभिड-19 नि अलखद समाव बे हालामनि राइजो-राजाफोरा गोबां जेंना-जेंसिफोरजों मोगा-मोगि जानांदों आरो थांनाय 6 दाननिफ्रायनो बि टि सि आव गासै जौगाखां हाबा-हुखाफोरा थाबथानानै दङ। बि टि सि आव राइज्यो बेंगिरि खुंथायनि समाव बे हालामनि सुबंफोरा बायदि मोन्नांगौ मोन्थायफोरखौ मोनाखै होन्नानैबो एम एल ए रबिराम नार्जारीआ अजद होबावयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here