• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि सियाव बि पि एफ दोलोआ ब्रैथि खेब सरकार दागोनः रिहन दैमारि

November 8, 2020

बि टि सियाव बि पि एफ दोलोआ ब्रैथि खेब सरकार दागोनः रिहन दैमारि

दालगुरि, 8 नभेम्बरः बि टि सियाव ब्रैथि खेबनि थाखाय बि पि एफ दोलोनि सरकाराव फैगोनआ रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बि पि एफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि एबा आथिखालनि आसामनि मन्थ्रि रिहन दैमारिआ। उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धनस्रि बियाबनि बेंखनाव थानाय नलबारिनि गेवलां फोथाराव धननि ब्लक आइजो बि पि एफ कमिटिआ खुंनाय मोनसे मेलआव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुङोदि, गुबुन गुबुन दोलो इउ पि पि एल, बि जे पि, जि एस पि बायदि राजखान्थि दोलोआ जेसेबां नारा-नाथाद नाजाया मानो बि पि एफ दोलोखौ माब्लाबाबो फेजेन्नो हाया। देग्लायनि बिसायख’थियावबो बि पि एफ दोलोआ गोबां मासियाव देरहानो हानानै सरकार दागोना रोखा आरो बेयो 100 जौखोन्दो रोखा होन्नानै गोख्रों रावजों बुंथियो। बियो बुंबावोदि, हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बि टि सिनि राइजो-राजाफोरा जेरैबायदि मोजां खुंथाय मोन्दों बेखौ रावबो राइजो-राजाफोरा बावगारनो हाया। मन्थ्रि रिहन दैमारिआ बुंबावदोंदि, बि टि सि ओन्सोलाव जैरैबायदि जौगानाय फैदों बेफोर गासिबो बि पि एफ राजखान्थि दोलोनि थाखायसो जाफुंसारनो हादों ।

Rihon Dimary, PHED Minister of Assam 1

बियो बुंबावोदि, उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोन 10 बियाबफोराव बि पि एफ दोलोआनो देरहासार जानो हागोन बेयो रोखा। मख'नो गोनांदि, धननि ब्लक आइजो बि पि एफनि बान्जायनायाव खुंनाय बे मेलयाव बाहागो लादोंमोन माजबाट बियाबनि एम एल ए चरण बर'आ। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदोंदि, बि टि सिनिफ्राय बि पि एफ दोलोखौ मोनबो राजखान्थि हान्जाया फेजेन्नो हानाया गोब्राब। बि जे पि, इउ पि पि एल हान्जाया 10 रोजानि बांसिन भट मोन्नाया गोब्राब होन्नानैबो बुंथियो। बिथांनि अनगायैबो बे मेलयाव अन्जाली दैमारिआ बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि, बि टि सिआव बि पि एफ दोलोआनो गोबां मासियाव देरहासारनो हानानै सरकार दागोन बेनि सायाव सान्नांगौ जेबो गैया। गुबुन फार्सेथिं अन्जालि दैमारिआ बुंबावोदि, बि टि आर गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय सान्नैसोनि थाखायल' जेलनिफ्राय दिहुन्नानै लाबोनाया आरो जेलाव सोफिन्नाया मोनसे फावथायनि अनगायै जेबो नङा होन्नानै दैमारिआ बुङो । बिथाङा बुंबावोदि, 37 नं धनस्रि बियाबआव बि पि एफनि बिजाथि फ्रेन्स मुसाहारिआ गोबां भट मोन्नानै देरहासारगोना रोखा जाबाय होन्नानै मख'यो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here