• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि सिनि बिसायख थियाव गोखों रैखाथिनि राहा थिसन्नो फरायसा आफादफोरनि दाबिगिबि मन्थ्रि सनवालनो गोसोखां बिलाइ गथायदों

November 23, 2020

बि टि सिनि बिसायख थियाव गोखों रैखाथिनि राहा थिसन्नो फरायसा आफादफोरनि दाबिगिबि मन्थ्रि सनवालनो गोसोखां बिलाइ गथायदों

कक्राझार, 23 नभेम्बरः गोबाव बोसोर सम दिन्दांनानै थानाय बि टि सिनि बिसायख'थिया फैगौ 7 आरो 10 डिसेम्बरखालि मोन्नै खोलोबाव खुंगासिगोनखौ नोजोर बोनानै बि टि सि हालामनि गासै आफाद गौथुमफोरनो बिसायख'थिखौ गोजोन आरो उदाङै खुंफुंनो हानाय बायदि बिसायख'थिनि समाव गोख्रों रैखाथिनि राहा जगायथिनो थाखाय खुंथायखौ खावलायदों। बेबायदिनो मोन 16 फरायसा आफादफोरनि क-अर्डिनेसन कमिटि अफ बड'लेन्ड टेरिटरियेल रिजन अफ अर्गानाइजेसनआ 22 नभेम्बर रबिबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालखौ लोगो हमनानै बि टि सि बिसायख'थिखौ गोजोनै आरो उदाङै लुफुंनो हानाय बादि गोख्रों रैखाथिनि राहा जगायथिनानै होनायनि राहा लानो हास्थायनानै गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। जाहाथे बिसायख'थिनि समाव जेबो रोखोमनि हिंसायारि आरो दुंहाव थासारिफोरा महर मोना।

ABSU MEET SONOWAL

फरायसा आफादआ गोसोखां बिलाइआव फोरमायथिनाय बादिब्ला सिगां समफोराव खुंजानाय बिसायख'थिफोराव माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा राइजो-राजाफोरनि भटखौ दखलाव लानो थाखाय बिसायख'थिनि सानखालि रांनि थफ्ला बाहायनाय, गुबुनखौ हेंथा होनाय आरो बायदि माखासे आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ मावयो। नाथाय बे खेबनि बि टि सि बिसायख'थियाव जाहाथे मोनबो रोखोमनि जाथायफोरा महर मोना लोगोसे बिसायख'थिखौ गोजोनै आरो उदाङै खुंफुंनो हायो बेनि थाखाय गोख्रों राहा लानांगौ होन्नानै फरायसा आफादा दाबि दैखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here