Bodosa Newspaper

July 22, 2024

बि टि सिनि बिसायख थियाव गोखों रैखाथिनि राहा थिसन्नो फरायसा आफादफोरनि दाबिगिबि मन्थ्रि सनवालनो गोसोखां बिलाइ गथायदों

Share with your friends!

Leave a Comment