• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों गासै हारि-माहारियानो मुलाम्फा जागोनः दिपेन बर’

September 3, 2020

बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों गासै हारि-माहारियानो मुलाम्फा जागोनः दिपेन बर’

उदालगुरि, 3 सेप्तेम्बर: उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बान्जायनायाव थांनाय 2 सेप्तेम्बरखिल खैराबारिआव थानाय अलंबार गोजौ फरायसालिआव थांनाय 27 जानुवारीखालि बर'नि गुबुन गुबुन दोलो-आफादफोरजों जानानै थांनाय बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै मेलेमजिबिफोरनि मोनसे गोनांथार मेलआ खुंफुंजायो। बे मेलेमजिबिफोरनि बाहागो लानायाव खुंजानाय हाबाफारिआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुङोदि, थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बि टि आर गोरोबथानि सायाव हाग्रामा महिलारिआ जेरैबादि बिबुंथि होनानै बि टि आर गोरोबथायाव जेबो गैया होन्नानै राइजो-राजाफोरखौ गोनो-गोथोआव खोख्लैनो नाजादों बै बाथ्राखौ बिथाङ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो बुंदों।

ABSU President Dipen Boro

दिपेन बर'आ बुंबावोदि, जालांनाय बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिजों लोगोसे बि टि आरआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि-माहारिआनोदि, मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै एसेबो गोनो-गोथो जानांगौ गैया। बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजोंदि, बि टि आरआव मोनसे आबुं सोलायनाय फैगोन बेयो सैथो बाथ्रा। बेबादिनो गोरोबथानि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ सोसन्नाय जादों बे गासैबो दफाफोरखौनो रग'रग' आसाम सरकार आरो भारत सरकारआदि, मावफुंगोन बेयो रोखा होननानै बिथाङा बुंबावो।

गोबां राइजो-राजाफोरनि आरो मेलेमजिबिफोरनि बाहागो लानाय मेलआव बर'आ फोरमायथियोदि, बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर फोरनि गोलाव सम दिन्दांनानै थानाय सोलोंथाय जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बर' बिफाननि जुनिया बिथोनगिरि फसंजानाया रोखा जाबाय आरो बेखौ फैगौ 5 सेप्तेम्बरखालि फालिजानो गोनां फोरोंगिरि सानआव सरकारआ फोसावनानै होगोन। बियो गोरोबथानिनोदि फिथाइ बेखौ बयबो मिबथिगौ।

 गोरोबथायाव जायफोर आयदाफोरखौ लिरनाय दङ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ खोन्दो-खोन्दो मावफुंनाय जागोन। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावनि दोलोनि आरो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बि टि आर गोरोबथाखौ नेवसिबाय थानाया सोमोनांथाव बाथ्रा होन्नानै बिथाङा बुंबावोदि, रावनिबो नंखाय खोथायाव गेलेमनानै थांनो नाङा। बि टि आर गोरोबथाया बयखौबो लानानै आरो बयनिबो थाखाय होन्नानै बिथाङा फोरमायथियो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here