• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा समाजाव गोनो-गोथो सोमजिहोदों: प्रमद बर’

September 7, 2020

बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा समाजाव गोनो-गोथो सोमजिहोदों: प्रमद बर’

उदालगुरि, 7 सेप्तेम्बर: उदालगुरि जिल्लानि 39 नं पासनै सेरफां बियाबनि लामाबारि हाटखलायाव 6 सेप्तेम्बरखालि खुंजानाय इउ पि पि एल दोलोनि गेदेर फोसावदिंनाय मेलआ जानानै थाङो। बे फोसावदिंनाय मेलआव इउ पि पि एल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि, बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय राइजो-राजा आरो समाजनि गेजेराव गोनो-गोथो थासारि सोमजिहोदों।

बर'आ रोखा खालामनानै बुङोदि, बि टि आर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों बे ओन्सोलखौ हाथियारनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय। बि टि आरआव गासैबो हारि-माहारिहानो गावनि मोन्नो गोनां मोन्थायखौ मोनगोन। बयबो समान जौगाखांनायखौ मोन्नो हागोन। जायफोरहा हा गैजाया बिसोरनो 3 बिघा हा सरकार फार्सेनिफ्राय होनाय जागोन। साफ्रोमबो भारतीय नोगोरारिफोरनि मोन्थायखौ होफुंनाय जागोन। गोरोबथाखौ लानानै रावहाबो समखिनो गोनां गैया। बिथाङा बुडोदि, दिनै 17 बोसोराव बि टि सियाव जौगाखांनायनि धल दामै-दामै दुखुथिया राइजो-राजाफोरखौ थगायनाय आरो सोबख'नायनि अनगायै बि पि एफ दोलोया जेबो मावाखै। राइजो-राजाया जेबो जौगाखाङाखिसै, खालि इ एम-जि एम आरो खायसे बि पि एफनि दालालफोराल' जौगाखांनो हादों।

Pramod Boro Address

बेखायनो बे खेबाव राइजो-राजाया सोलायनायखौ लुबैदों। मेलनि थुंगेनाय फार्से खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर'आ बुडोदि, पृथ्विराज नारायन मेसआ आसामनि गंफ्रोमबो मिडियाखौनो बायनो हायो। बेखायनो बिथांनि बाथ्रा सावरायोब्ला समआसो आद्रि जागोन। बेबायदि सुबुङा गोबां दङ। सोरबायाबा लोगो जानानै आरो सोरबायाबा सुथुर जानानै। बेबायदि सुबुंखौ जोङो सिनायथिनो हानांगोन। फैगौ बि टि सि बिसायख'थियाव इउ पि पि एल दोलोआ बां सानखो मासि देरहासारनाया रोखा आरो सोरबा बि टि आरखौ जौगाखांहोनायनि सार्थआव ज'-ज' हाबा मावनो गोसो दङब्ला बोजबना लागोन होन्ना मख'बावो इउ पि पि एलननि आफादगिरि प्रमद बर'आ।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here