• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा समाजाव गोनो-गोथो सोमजिहोदों: प्रमद बर’

September 7, 2020

बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा समाजाव गोनो-गोथो सोमजिहोदों: प्रमद बर’

उदालगुरि, 7 सेप्तेम्बर: उदालगुरि जिल्लानि 39 नं पासनै सेरफां बियाबनि लामाबारि हाटखलायाव 6 सेप्तेम्बरखालि खुंजानाय इउ पि पि एल दोलोनि गेदेर फोसावदिंनाय मेलआ जानानै थाङो। बे फोसावदिंनाय मेलआव इउ पि पि एल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि, बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै खायसे राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय राइजो-राजा आरो समाजनि गेजेराव गोनो-गोथो थासारि सोमजिहोदों।

बर'आ रोखा खालामनानै बुङोदि, बि टि आर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों बे ओन्सोलखौ हाथियारनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय। बि टि आरआव गासैबो हारि-माहारिहानो गावनि मोन्नो गोनां मोन्थायखौ मोनगोन। बयबो समान जौगाखांनायखौ मोन्नो हागोन। जायफोरहा हा गैजाया बिसोरनो 3 बिघा हा सरकार फार्सेनिफ्राय होनाय जागोन। साफ्रोमबो भारतीय नोगोरारिफोरनि मोन्थायखौ होफुंनाय जागोन। गोरोबथाखौ लानानै रावहाबो समखिनो गोनां गैया। बिथाङा बुडोदि, दिनै 17 बोसोराव बि टि सियाव जौगाखांनायनि धल दामै-दामै दुखुथिया राइजो-राजाफोरखौ थगायनाय आरो सोबख'नायनि अनगायै बि पि एफ दोलोया जेबो मावाखै। राइजो-राजाया जेबो जौगाखाङाखिसै, खालि इ एम-जि एम आरो खायसे बि पि एफनि दालालफोराल' जौगाखांनो हादों।

Pramod Boro Address

बेखायनो बे खेबाव राइजो-राजाया सोलायनायखौ लुबैदों। मेलनि थुंगेनाय फार्से खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर'आ बुडोदि, पृथ्विराज नारायन मेसआ आसामनि गंफ्रोमबो मिडियाखौनो बायनो हायो। बेखायनो बिथांनि बाथ्रा सावरायोब्ला समआसो आद्रि जागोन। बेबायदि सुबुङा गोबां दङ। सोरबायाबा लोगो जानानै आरो सोरबायाबा सुथुर जानानै। बेबायदि सुबुंखौ जोङो सिनायथिनो हानांगोन। फैगौ बि टि सि बिसायख'थियाव इउ पि पि एल दोलोआ बां सानखो मासि देरहासारनाया रोखा आरो सोरबा बि टि आरखौ जौगाखांहोनायनि सार्थआव ज'-ज' हाबा मावनो गोसो दङब्ला बोजबना लागोन होन्ना मख'बावो इउ पि पि एलननि आफादगिरि प्रमद बर'आ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here