• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि आरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायाव मिरु आरो राइज्यो सरकारा बिबान दङः सनवाल

October 15, 2020

बि टि आरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायाव मिरु आरो राइज्यो सरकारा बिबान दङः सनवाल

कक्राझार, 15 आक्ट'बरः थांनाय 12, 13 आरो 14 अक्टबरखालि सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझार जिल्ला सदर सहरनि बिखायाव थानाय सरकारि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बि जे पि दोलोनि राइज्योयारि एस टि मर्चानि माव'फुं मेला 14 अक्टबर बुधबारखालि जोबलांबाय। दोलोनि राइज्योयारि एस टि मर्चानि हाबाफारि बायदियै गिबि सानखालि आसाम प्रदेश बि जे पि दोलोनि आफादगिरि रन्जित दासआ बाहागो लाफैनायनि उनाव नैथि सानखालि आसाम सरकारनि सोलोंथाय आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि उनाव एस टि मर्चानि जोबथा माव'फुं मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ। राइज्योनि गासै मोन 39 जिल्ला कमिटिनि थान्दै एबा सोद्रोमाफोरा बाहागो लानाय  जोबथा माव'फुं मेलखौ बिजेपि दोलोनि राइज्योयारि एस टि मर्चानि आफादगिरि हरेन दिउरिनि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव बुंनाय बायदिब्ला दुलाराइ भारत हादतनि गेजेरावनो आथिखालनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेन्नायाव जौगाखांनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं।

Assam CM in Kokrajhar

गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, सा-सान्जा राइज्योफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखां खामानि मावनायखौ गोनांथारै गोसो होदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। जायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेन्नाय मिरु सरकारा आसामनि गेजेराव थानाय बर' हारिनि थाखाय थांनाय बावैसो साननि सिगां जारिमिनारि बड'लेन्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) गोरोबथाखौ मोगथांआव महर होदों। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, बर’फोरनो होनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ओन्सोलनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो थाबैनो सोलायनाय फैगोन। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिआ बर' हारिनि थाखाय बि टि आर गोरोबथानि मान सन्मानखौ जेरैबायदि होदों, बेखौ आसामनि थागिबि सुबुंफोरा माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। गाहाय मन्थ्रि मदिआ बर' हारि आरो गुबुन हारिफोरनि जौगाखांनि थाखाय अन्थोब महरै होनाय बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो मिरु सरकारा गेदेर बिबान दं।

 बि टि आर गोरोबथानि दफाफोरनि गेजेराव दासिम माखासे दफाफोरखौ आसाम सरकार आरो मिरु सरकारा मावफुंनानै होनाय जाबाय। थांखिया जादोंदि, जाहाथे बि टि आर ओन्सोलाव थानाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि-हारिसाफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोख्रों जानाय आरो जौगाखांनायनि फारसे गोख्रोङै आवगायलांनो हायो, बेखौ थांखि लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थांनाय 7 फेब्रुवारीखालि कक्राझाराव फैनानै ओन्सोलनि जौगाखांनि थाखाय बि टि आर गोरोबथाखौ अन्थोब महरै होलांदों।

Assam CM Pray

गिबि मन्थ्रिआ कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि गासै मोन 4 जिल्लाफोराव थानाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गासैखौबो खावलायदोंदि, नोंथांमोनहा ओन्सोलाव गोरोबलायनानै खौसेथियै थाबाय था, गोरोबलायना थायोब्लानो बि टि आर गोरोबथानि मुलाम्फाफोरखौ मोन्नो हागोन आरो आसामनि मोन 36 जिल्लाफोरनि गेजेराव बे मोन 4 जिल्लाफोरखौ फैगौ सानफोराव बे बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों थाबैनो जौगाखांहोनो हागोन बे बाथ्राया रोखा। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो मिरु सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बिथिङाव गोनांथारै राहा लानाय जादों ।

बे बिथिङाव गिबि मन्थ्रि सनवालआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबोनिसिमबो खावलायबावोदि, जाहाथे फैगौ समाव सरकारखौ आबुं हेफाजाब खालामनांगोन।बिजेपि दोलोआ जैरैबायदि बाथ्रा होदों बेखौ मावफुंदों एबा फालिदों । बिजेपि दोलोनि राइज्योयाव आरो मिरुयाव थानाय सरकारा बर' हारिनि आरो गुबुन हारिनि थाखाय गोरोबथा खालामना होनाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों राजखान्थि, सामाजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव मुलाम्फा मोन्नायजों आवगायनो हागोन। गिबि मन्थ्रि सनवालआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो आदर्शखौ रायखांनायजों लोगोसे बिटिआर ओन्सोलनि जिल्लाफोरखौ राइज्योनि गेजेराव जौगाखांसिन्नाय ओन्सोल खालामगोन होन्नानै गावनि बिबुंथियाव मिथिहोयो।

रायखांनो गोनांदि, बर' हारिनि रैखाथि आरो संरैखाथिनि थाखाय गोलाव बोसोर हाग्रायाव थानानै आरो हाथियार दैन्नायखौ नागारनानै मोनसेल' थांखिजों राइज्यो आरो भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैनाया जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोन्थाव होन्नानै बुङो। बेनि अनगायैबो गावसिनि थांखिजों गोलाव बोसोर आखायाव हाथियार दैनायखौ नागारनानै खौसेयै मोनसे गोरोबथायाव बाहागो लानाया आसाम राइज्योनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि आरो रायखांजाथावना जारिमिन जानानै थाबाय होन्नानै गिबि मन्थ्रि बुङो। बे गोरोबथाया दुलाराइ भारत हादतयावनो मोनसे गोजोननि रादाब रानसारदों होन्नानैबो गिबि मन्थ्रि सनवालआ बुंनायजों लोगोसे बर' हारिनि आफादफोरखौ खौसेथियाव लाबोनानै बिटिआर गोरोबथा खालामनो हानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम जरखायै साबायखर जासियो।

 गिबि मन्थ्रिआ बुंबावोदि, आथिखालनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि गोसो गोर्बोयाव मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि फारसे अन्नाय आरो हास्थायनाय दङ। जुदि गाहाय मन्थ्रि अन्नाय आरो अन्सायनाय गैयामोनब्ला दिनै बर’फोरनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया मोगथाडाव महर मोन्नाय नङामोन। जायनि थाखाय दिनै आसामनि मोनसे गोलाव बोसोरनि गोजाम आरो गेदेर जेंनाया सुस्रांजादों होन्नानै बुङो। लोगोसे बिजेपि दोलोनि साफ्रोमबो मावफारियाफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै गामियारि सुबुंफोर थानाय ओन्सोलाव थांनानै मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मिथिहोनांगौ होन्नानै खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here