• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि जे पि आरो बि पि एफनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैयाखैः हाग्रामा

October 16, 2020

बि जे पि आरो बि पि एफनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैयाखैः हाग्रामा

बाक्सा,16 अक्टबर: बाक्सा जिल्लानि बरमानि जुलिमैदानआव बृहस्पतिबारखालि बि पि एफ हान्जानि 71 थि मावफुं जथुमआ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव जानानै थाङो। बि पि एफ हान्जानि माव'फुं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ आफादनि गुबै थांखि बेखेवनाय जथुमाव बाहागो लानानै बि पि एफ हान्जानि लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बुङोदि, जाय हान्जाया गुबुन हान्जानि सायाव सोनारग्रा बेबायदि हान्जाया माब्लाबाबो दावगाया। बेखायनो बि पि एफ हान्जाया रावनिबो मदत लायाजासे गाव हारसिङैनो जुजिदों आरो जुजिलांबाय थागोन। बि पि एफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोख्रों हान्जा। बे जथुमावनो बि टि सिनि बारग' लेडाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिआ बुङोदि, दिनैनि सानाव खायसे हारि-हारिसानि सुबुंफोरखौ थेर-बेथेर खालामनायनिसो राजखान्थि गेलेनायखौ नुनो मोन्दों। बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै इउपिपिएलआ राइजोफोरनि गेजेराव हाबनानै गेदेर-गेदेर बाथ्रा बुङो। नाथाय बेबायदि गेदेर-गेदेर बाथ्रा बुंग्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बि पि एफ हान्जायावनो हाबफैनो नांगोन। एरैहाय बे जथुमनि गेजेरजों मन्थ्रि रिहन दैमारिआबो गावनि बिबुंथियाव बिपिएफ हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ फैगौ बि टि सिनि बिसायख'थियाव रावनिबो सायाव सोनारालासे गोख्रोङै बाहागो लानो आरो खामानि मावनो खावलायो।

BPF exucutive meeting

एरैहाय बे जथुमनि उनाव खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव हान्जानि गाहाय आरो बि टि सिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, खौरां बिजोङाव ओंखारनाय बादि बि पि एफनि रावबो दैदेनगिरिफोरा बि जे पि हान्जायाव हाबहैयाखै होन्नानै बि पि एफ हान्जाया दाबो गोख्रोङैनो दं होन्नानै फोरमायो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिन्नायाव महिलारिआ बङोदि, बि पि एफ हान्जानि गेजेराव दिनैसिम जेबो गावस्रालायनाय फैयाखै। 16 अक्टबरनिफ्राय फैगौ 15 नभेम्बरसिम बि पि एफ हान्जाया मोनफ्रोम ब्लक, गुदि आफादफोराव आइजोफोरनि सुबुं गौमा, हारिमुवारि हान्जा सुरनाय, गंफ्रोम फरायसालिफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनायजों लोगोसे सेनिटाइज खालामनाय आरो फरायसालिफोरनो मास्क रान्नानै होनाय बायदि हाबाफारि लानो ब्लक आरो गुदि आफादफोरखौ बिथोन होदों। लोगोसे बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो गुबुन हाबाफारि लानाय जागोन होन्नानै फोरमायथियो। एरैहाय जथुमनि गेजेरजों हान्जायाव गोदानै गौथुमारि नेहाथारि महरै बनमाली बर', हितेश बसुमतारि, रफिक आहमेदखौ थिसन्नाय जायोब्लाबो हान्जानि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बि पि एफनि सोद्रोमा मलय लाहारि, सि डब्लिउ सि सोद्रोमा दन्दिराम राभा, रातिराम बर' आरो प्रसन्न कुमार बर'खौ हान्जानिफ्राय बोख्लायनाय जायो होन्नानै फोरमायथियो। बे जथुमाव नुजाथिदोंमोन फारियै आइजो बि पि एफनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म, बि एस इउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारि, एम एल ए थानेस्वर बसुमतारि, मनेस्वर ब्रह्म, चरण बर', मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, ड० अन्जली दैमारि, एम एल ए कमली बसुमतारि, बारग' इ एम, बारग' एम सि एल ए आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here