• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि जे पिआ कौटि कौटि रां बाहायब्लाबो बि टि सि बिसायख’थियाव गोहोम खोख्लैनो हानाय नङाः हाग्रामा

December 5, 2020

बि जे पिआ कौटि कौटि रां बाहायब्लाबो बि टि सि बिसायख’थियाव गोहोम खोख्लैनो हानाय नङाः हाग्रामा

कक्राझार, 5 डिसेम्बरः फैगौ 7 आरो 10 डिसेम्बरआव मोननै खोलोबजों खुंजानो गोनां बि टि सिनि बिसायख'थियाव बां सानखो मासि देरहानानै फिन सरकार दाफिननो हागोनखौ फोथायथि लादों बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ। दिनै बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दाल'वाबारि साहा बागानआव बि पि एफनि बिजाथि राजिब ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ बि टि सि बिसायख'थिनि थाखाय कौटि कौटि रां बाहायब्लाबो दिनैसिम बि जे पिनि गोहोआ नांगौबादि जाफैयाखै। बिसायख'थियाव राइजो-राजाफोरनि भट मोननो थाखाय बि जे पिआ रांनि लभ दिन्थिनानै सरासनस्रा राइजो-राजाफोरखौ गावसोरनि सिङाव लानो नाजादों होननानै गोख्रों अजद होयो।

Hagrama Mohilary

लोगोसे गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बि जे पिनि दैदेनगिरिफोरा बि पि एफनि हेंथायै नंखाइ दाय होनो थाखाय गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै सोंखारिदों होननानै गोख्रों अजद होबावदों। बिथाङा दाबिनानै बुंदोंदि, 9 नं बनरगाव बियाबआव राजिब ब्रह्मनि देरहानाया 100 जौखोन्दो रोखा जाबाय। बि टि सिनि मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 30 नि बांसिन मासि देरहानानै 4 थि खेबनि थाखाय बि टि सिआव फिन सरकार दाफिनगोन होननानैबो दाबि खालामो। लोगोसे बि टि सिनि बिसायख'थियाव गासै हारिनि समान जौगाथाय, गोजोन खौसेथिनि थासारि लाबोनो थाखाय बि पि एफनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार खालामनो राइजो-राजाफोरखौ खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here