• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिपिएफ दैदेन्नाय बिटिसि खुंथायाव 3000 कौटिनिबो बांसिन खेलेंखारि सोमजिदों: प्रमद

November 8, 2020

बिपिएफ दैदेन्नाय बिटिसि खुंथायाव 3000 कौटिनिबो बांसिन खेलेंखारि सोमजिदों: प्रमद

कक्राझार, 8 नभेम्बर: बि टि सि बिसायख'थिया फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंजासिगोनखौ नोजोर होनानै दासान्दि बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ लाफानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव थाद'नाय गैयालासे मुखुबै नांथाबगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिआ गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जानि सायाव बिबुंथिजों सोंखारिलायनाय, हाद्रि बाला सारलायनायावबो सासेआ सासेनि उन जानानै थायाखै। बुब्लियावनो इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ थांनाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबोनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सायाव गोख्रों अजद होदों । इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ अजद होनाय बादिब्ला, बिपिएफ दैदेन्नाय बिटिसि खुंथायनि गासै बिफानफोराव थांनाय 17 बोसोरनि समाव 3,000 कौटिनिबो बांसिन जाख्ल'नाय आरो खेलेंखारि सोमजिदों । शनिबारखालि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम बियाबनि भटगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारआव इउपिपिएलनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिआव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होदों। बे फोसावदिंनाय हाबाफारिआव कंग्रेस, बिपिएफखौ लाफानानै गुबुन गुबुन हान्जाफोरनिफ्राय सा 1200 नि बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों ।

Promod Boro President UPPL

खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव प्रमद बर'आ बुङोदि, थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय खुंथाया जाख्ल'नाय आरो गेनाखान्थिजों लोहाबबोदों । बिटिसि हालामनि गासै हारिनि थागिबि सुबुंफोरा गासै बिथिङावनो जौगालु बिथांखिफोरनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों आरो नासयजाबोदों। बिपिएफ सरकारआ सरासन्ना सुबुंफोरनि जौगाथायनि मुङाव मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय कौटिकौटि राखौ जाख्ल'बोदों । हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानीआ ओन्सोलआव जौगाखां खामानि मावनायाव आबुङै फेलें जादों। बिपिएफ हान्जाया सरासन्स्रा सुबुंफोर आरो गोरिबफोरनि जौगानाय आरो साबस्रांनायखौ माब्लाबाबो हास्थाया आरो बेनि बागै सान्नायनि समबो गैया। सानसे सिगां आसामनि सोलोंथाय आरो देहा बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया होनाय बिबुंथिखौ मदद खालामनानै बर'आ बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बादि हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बिटिसि खुंथायाव 1000 कौटि रांल' खेलेंखारि सोमजियाखै। बिथांनि खुंथायनि समाव 3000 कौटि रांगेनाखान्थि सोमजिदों। बिटिसि बिसायख’थिखौ नभेम्बर दाननि 20 अक्टनि गेजेराव खुंनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिसायख'थि आयगनो मोनसे नटिस हरनायखौ बरायनानै प्रमद बर'आ कभिड-19 नि प्रटकलखौ फालिनायनि गेजेरजों थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होन्नानै दाबि खालामो। लोगोसे बिसायख'थिखौ उदां आरो गोजोनै खुंनो हानायबादि नांगौ रोखोमनि गोनों रैखाथिनि राहा जगायनो सरकारनिसिम खावलायो। मख'नाय जायोदि, इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दाफुंबिलि समाव कक्राझारनि हल्टुगाव तिनालिनि साखाथि हाल्दैझरानि सैथो बाथौ सागर थानसालिआव फुजा खालामदों। थानसालिआव सागर बाथौ थानसालिनि सिबियारिफोर आरो मोजां मोनगिरिफोरा प्रमद बर'खौ खाम-सेरजा, सिफुं दामनानै दोरोङरि हारिमुजों गाजा-गोमजायै बरायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here