• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिपिएफनि गासैबो जाख्ल’ग्रा दैदेनगिरिफोरा जेलआव थांनांगोनः प्रमद बर’

September 28, 2020

बिपिएफनि गासैबो जाख्ल’ग्रा दैदेनगिरिफोरा जेलआव थांनांगोनः प्रमद बर’

कलाइगाव, 28 सेप्तेम्बरः प्रमद बर'आ बिसाय'थि फोसावदिंनानै जेरावनो थाङो बेयावनो बिपिएफनि गोदान गोदान फिरफिलाखौ नुनो मोनो। रबिबारखालि खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय बुङाइ काटर रायजोराजाफोरनि गेलेग्रा फोथारआव खुंजानाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेर फोसावदिं हाबाफारिआव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि जागायजेन्नायावनो बेबादि बुङो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, बिसायख'थिआ खुंजायो एबा खुंजाया बेयो बिसायख'थि आयगनिसो बाथ्रा। थांनाय 17 बोसोरनाङै बिपिएफ सरकारआ दैबानानि थाखाय धर्ना होयाखै, सरकारि बिथिडै मदद होयाखिसै आरो दिनै बिसायख'थि खुंनांगौ होन्नानै राजा-लामायाव ओंखारबोदों मानोना हाग्रामा महिलारिआ फिन सिफ जानांगौ। बिथाङा आरो लोगोसे बुंबावदोंदि, बिसायख'थिआ थाबैनो जायोब्लाबो इउपिपिएल दोलोआनो सरकारखौ दागोन।

UPPL President Promod Boro

गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ अजद होनाय बादिब्ला, जायफोर पिएमएवाइ, एमजिएनरेगा बिथांखिनि मुङाव गिलु-बालु जाख्ल'दों आरो गेना खालामदों बिसोरो जेलआव थांनांगोन। एमजिएनरेगानि जब कार्ड मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि आखाइयाव थानो नांगौमोनब्लाबो बिपिएफनि दालाल आरो थिकादारफोरनि आखाइयावसो जबकार्डआ थायो। निखावरिफोरनि रां जाग्रा बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों लोगोसे ब्लकनि जिआरएस आरो इन्जिनियारफोरजों लोगोसे गासैबो जाख्ल'ग्रा मावसुमाफोरखौनो जेलआव दैथायहरनाय जागोन। बर'आ बुंबावदोंदि, जगाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया खैराबारि बियाबनिनो। बिथांनि बिफानआवबो खालि गेना आरो गेनायानो दङ। बिटिआर गोरोबथायाव सागान होना साक्षि हाग्रामा महिलारिआ दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ गाज्रि होन्नानै बुंदों। हाग्रामाया गोजोन फैनायखौ हास्थायाखै। दिनैनिफ्राय बिटिसि गैलिया बिटिआरसो जाबाय आरो हाग्रामानि सिमांनि बिटिसिआबो बिदाइ जाबाय। गाव होनाय गोरोबथाखौनो हाग्रामा महिलारिआ गोहोनि लबजों सुक्तिआ मोजां नङा होन्नानै बुंनाया मिनिथावना बाथ्रा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here