• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसि बिसायख’थियाव जों जैरैब्लाबो देरहागोन: रिहन दैमारि

August 29, 2020

बिटिसि बिसायख’थियाव जों जैरैब्लाबो देरहागोन: रिहन दैमारि

उदालगुरि, 28 आगस्ट: फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम सरकारनि मन्थ्रि आरो बिपिएफ हान्जानि गुबुन सासे दैदेनगिरि रिहन दैमारिआ। 33 नं ननै सेरफां ब्लक कमिटिनि बान्जायनायाव उदालगुरि जिल्लानि बेलतलायाव खुंनाय मोनसे सोद्रोमा हाबनाय हाबाफारिआव मन्थ्रि दैमारिआ बुङोदि, दासान्दि हान्जानि गोहोआ बिटिसिआव नै गुन बारायगासिनो दङ। सानफ्रोमबो बिपिएफ हान्जायाव रोजा रोजा गुबुन हान्जानि सुबुंफोरा फैनानै बिपिएफ हान्जायाव हाबफैगासिनो दङ।

बिथाङा बुंबावोदि, राइजो-राजाफोरा इउपिपिएल, बिजेपिजों लोगोसे गुबुन हान्जानिफ्राय जानगारनानै बिपिएफ हान्जाजों फैगासिनो दङ। मन्थ्रिआ बुंबावोदि, बिटिसिआव जौगानाय आरो गोजोन थासारि लाबोनो हानाय हान्जायानो जादों बिपिएफ हान्जा। अदेबानि बिटिसिनि भटार राइजोराजाफोरा बे बाथ्राखौ गासैबो बुजिनो हाजोब्बाय। जायनि थाखाय सानफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैदों।

मन्थ्रि दैमारिआ बुंनाय बादिब्ला, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया बर' भटारफोरखौ गावस्राहोनो नागिरदोंब्लाबो सम थानायावनो बर फोरा बुजिनो हादोंदि, बिटिआर गोरोबथाया मोनसे फावथिना बादिसो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर फोरनि गेजेराव मोनसे नांज्लाय-खमज्लाय खालामहोनाय लाबोदों होन्नानै अजद खालामो।

Rihon Daimary

गुबुन गुबुन बिथिङाव आन्दोआव दोन्नानै एबसुआ बे गोरोबथाखौ सागान होदों होन्नानैबो मन्थ्रिआ बुंबावो। बिथाङा बुङोदि, भट बेंकनि मिजिंथियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जाया नेटनिफ्राय अरुनदय फर्म डाउनलड खालामनानै राइज्योनि गेजेराव रान्नायजों राइजो-राजाफोरखौ खैफोदनि फार्से लानानै थांदों। बेनि सोलाय बिजेपिनि माखासे मावफारियाफोरा रां लानायखौबो नुनो मोन्दों होन्नानै अजद खालामो। मन्थ्रि दैमारिआ बिसोर सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनानै बुडोदि, दासान्दि बिटिसिआव बिसायख'थिनि गोनों आइनआ सोलिगासिनो दङ। बेबादि खामानि मावनाय सुबुंफोरखौ जोबथेसालिनि आँखाम जाहोनो थाखाय थियारि खालामनांगौ होन्नानै बुङो।

लोगोसे बेबादि अजद मोनोब्ला पुलिस थानायाव खौरां होनांगौ होन्नानै फोसावो आरो बिटिसि बिसायख थिनि उनावनो बे मोनब्रै जिल्लायाव बेफोर बिथांखिफोरखौ दाफुनाय जागोन । दिनैनि हान्जायाव हाबनाय हाबाफारिआव खमैबो सा 400 सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबनाने 33 नं ननै सेरफां बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि सुरेश ताँतिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामदों होन्नानै मन्थ्रिआ गावनि बिबुंथियाव फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here