• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसि बिसायख’थियाव जों जैरैब्लाबो देरहागोन: रिहन दैमारि

August 29, 2020

बिटिसि बिसायख’थियाव जों जैरैब्लाबो देरहागोन: रिहन दैमारि

उदालगुरि, 28 आगस्ट: फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम सरकारनि मन्थ्रि आरो बिपिएफ हान्जानि गुबुन सासे दैदेनगिरि रिहन दैमारिआ। 33 नं ननै सेरफां ब्लक कमिटिनि बान्जायनायाव उदालगुरि जिल्लानि बेलतलायाव खुंनाय मोनसे सोद्रोमा हाबनाय हाबाफारिआव मन्थ्रि दैमारिआ बुङोदि, दासान्दि हान्जानि गोहोआ बिटिसिआव नै गुन बारायगासिनो दङ। सानफ्रोमबो बिपिएफ हान्जायाव रोजा रोजा गुबुन हान्जानि सुबुंफोरा फैनानै बिपिएफ हान्जायाव हाबफैगासिनो दङ।

बिथाङा बुंबावोदि, राइजो-राजाफोरा इउपिपिएल, बिजेपिजों लोगोसे गुबुन हान्जानिफ्राय जानगारनानै बिपिएफ हान्जाजों फैगासिनो दङ। मन्थ्रिआ बुंबावोदि, बिटिसिआव जौगानाय आरो गोजोन थासारि लाबोनो हानाय हान्जायानो जादों बिपिएफ हान्जा। अदेबानि बिटिसिनि भटार राइजोराजाफोरा बे बाथ्राखौ गासैबो बुजिनो हाजोब्बाय। जायनि थाखाय सानफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैदों।

मन्थ्रि दैमारिआ बुंनाय बादिब्ला, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया बर' भटारफोरखौ गावस्राहोनो नागिरदोंब्लाबो सम थानायावनो बर फोरा बुजिनो हादोंदि, बिटिआर गोरोबथाया मोनसे फावथिना बादिसो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर फोरनि गेजेराव मोनसे नांज्लाय-खमज्लाय खालामहोनाय लाबोदों होन्नानै अजद खालामो।

Rihon Daimary

गुबुन गुबुन बिथिङाव आन्दोआव दोन्नानै एबसुआ बे गोरोबथाखौ सागान होदों होन्नानैबो मन्थ्रिआ बुंबावो। बिथाङा बुङोदि, भट बेंकनि मिजिंथियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जाया नेटनिफ्राय अरुनदय फर्म डाउनलड खालामनानै राइज्योनि गेजेराव रान्नायजों राइजो-राजाफोरखौ खैफोदनि फार्से लानानै थांदों। बेनि सोलाय बिजेपिनि माखासे मावफारियाफोरा रां लानायखौबो नुनो मोन्दों होन्नानै अजद खालामो। मन्थ्रि दैमारिआ बिसोर सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनानै बुडोदि, दासान्दि बिटिसिआव बिसायख'थिनि गोनों आइनआ सोलिगासिनो दङ। बेबादि खामानि मावनाय सुबुंफोरखौ जोबथेसालिनि आँखाम जाहोनो थाखाय थियारि खालामनांगौ होन्नानै बुङो।

लोगोसे बेबादि अजद मोनोब्ला पुलिस थानायाव खौरां होनांगौ होन्नानै फोसावो आरो बिटिसि बिसायख थिनि उनावनो बे मोनब्रै जिल्लायाव बेफोर बिथांखिफोरखौ दाफुनाय जागोन । दिनैनि हान्जायाव हाबनाय हाबाफारिआव खमैबो सा 400 सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबनाने 33 नं ननै सेरफां बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि सुरेश ताँतिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामदों होन्नानै मन्थ्रिआ गावनि बिबुंथियाव फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here