• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसि बिसायख’थिनि फिथाया फोसावजाबाय, मोनसेबो दोलोआ हारसिङै सरकार दानायाव गोनांथि जानाय मासि देरहानो हायाखिसै ! – बबे दोलोआ बिटिसिखौ खुंगोन?

December 13, 2020

बिटिसि बिसायख’थिनि फिथाया फोसावजाबाय, मोनसेबो दोलोआ हारसिङै सरकार दानायाव गोनांथि जानाय मासि देरहानो हायाखिसै ! – बबे दोलोआ बिटिसिखौ खुंगोन?

कक्राझार,13डिसेम्बरः गोलाव सम जोबोद गोसो गुद गुद नेनानै थाबोनाय बिटिसि बिसायख’थिनि फिथाइआ मैया एबा 12 डिसेम्बरखालि हर गेजेर सिमनि गेजेराव नुजाफैबाय। बिसायख’थिनि सिगां आरो उनाव जरैबादियै बिसायख’थिनि बार बारनाय नुनो मोन्दोंमोन बिब्दि फिथाइ नुजायाखैब्लाबो नाथाय राइजोराजा भटार फोरा खावसे सोलायनाय, खावसे गोजाम थांखि आरो खावसे गोदान थांखिखौनो बोजबनानै लानाय नुनो मोनबाय। बिसायख’थिनि उन-सिगां मोनफ्रोमबो दोलोयानो जुथाय गोहो सामलायनायनि दाबि खालामनायबो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय फिथाइ बादियै मोनसेबो दोलोयानो बिटिआर सरकार दानो हानायसेबां मासि देरहानो हानायाव जाफुंनो हायाखिसै। मोन 40 मासिनि गेजेराव बिटिसि सरकार दानो थाखाय मोन 21 मासि गोनांथार । नाथाय नुनो मोन्दों बे खेबनि बिसायख’थियाव बिजेपि, बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ गाव हार्सिङैनो सरकार दानो हानायसेबां मासि देरहानो हायाखिसै। बिसायख’थि फिथाइ बदियै- बिपिएफ 17, इउपिपिएल 12 ,बिजेपि 9, जिएसपि 1 आरो कंग्रेस-एआइइउडिएफ 1 मासि देरहानो हादों। सरकार दानांगौ जायोब्ला मोनथामनि गेजेराव मोन्नैया ज’ जालायनानैसो सरकार दाफुंनो हानायनि गोहो फैगोन। जुदि क्वालिसन सरकार दानायाव फैमाल जायोब्ला बे खेबयाव दिन्दां बिटिसि एसेमब्लि जानानै थानायनि मिजिं दङ। बेराफार्से क्वालिसननि बाथ्रा फैयोब्ला बे समाव बिजेपि-बिपिएफनि गेजेराव जुथाय सरकार दानायखौ जाथावै बादि नुहरो। मोनोना बिसायख’थिनि सिगांनिफ्राय एबा बिसायख’थि फोसावदिंनाय समाव बिजेपि-बिपिएफ दोलोनि गेजेराव जेरैबादियै सोंखारिलायनाय, अजद होलायनाय, गोखा-गोखै रावजों बाथ्रा बान गावनानै गाग्लोबलायनानै बिटिसि बिसायखथियाव एलाइन्स जाया होन्नानै आलादा-आलादायै बिसायख’थि गेलेदोंमोन बेनि उनाव फिन क्वालिसन जागोनखौ गोजान नुहरो। गुबुनफार्से बे रोखोमैनो गोलाव सम राजखान्थियारि सुथुर महरै राजखान्थि गेलेबोनाय बिपिएफ-इउपिपिएल क्वालिसन सरकार जागोनखौबो गोजान नुहरो। मानोना थांनाय 27 जानुवारीयाव खानाय बिटिआर रादायखौ बिपिएफआ मावफुङा होन्नानै बेनि हेंथायै बुबोबाय थादों । गुबुनफार्से बिटिआर रादाय मावफुंनायनि गासै बिबान लादों इउपिपिएल दोलोया। बिब्दिखौ नायोब्ला मोन्नै दोलोनि थांखिया गोरोबलाया। बेखायनो गोरोबलायनानै बिपिएफइउपिपिएल जुथाय सरकार दानो हानायखौ नुहरा। नाथाय बेखौबो बुंनो हायो-राजखान्थियाव जाथावै मोनबो हाबायानो गैया। हारिनि गेदेतथार स्वार्थयाव खौसे जालायनानै हाबा मावलांनायनि लामा लानायाबो जाथावै नङा। बेराफार्से गोबाङानो सावरायनो लादों बिटिआर रादाय मावफुंनायनि थागिदायाव बिजेपि-इउपिपिएलनि जुथाय सरकार जानाया गोनांथार। मानोना दासान्दि मिरु आरो राइज्यो सरकार मोननैयावबो बि जि पि दैदेन्नाय सरकार दङ। मख’नोगोनांदि बि जे पि हान्जायाबो थांनाय 3 थि बि टि सि बिसायख’थियाव सासेल’ सोद्रोमा देरहानो हादोंमोनब्लाबो बे खेबनि 4 थि बि टि सि बिसायख’थियाव सा 9 सोद्रोमा देरहानो हानायजों बि टि सि ओनसोलाव गावसोरनि गोहो बांनायखौ एसेब्लाबो दिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथि उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि भटार राइजो राजाफओरा बि पि एफ हान्जाखौ नेवसिगारदों होनजायो मानोना बे मोननैबो जिल्लायाव बि पि एफआ मोन 3 ल मासि देरहानो हादों। बेनि गेजेराव उदालगुरिआव मोनसे 1 आरो बाक्सायाव मोन 2। नाथाय चिरां आरो कक्राझार जिल्लानि भटार राइजो राजाफोरा बि पि एफ हान्जाखौ बजबना लादोंखौनो होनजायो मानोना चिरां जिल्लायाव मोन 5 आरो कक्राझार जिल्लायाव मोन 10 मासि देरहानानै गासै मोन 17 मासि देरहानायाव जाफुंसारनो हादों बि बि एफ हान्जाया।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here