• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोनः हाग्रामा

September 8, 2020

बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोनः हाग्रामा

बरमा, 8 सेप्तेम्बरः बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जाय समाव बायदि राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव फोसावदिंनाय हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रें जागासिनो दं। बेबायदि समावनो 7 सेप्तेम्बरखालि बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय आंगाधवायाव बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल जानानै थाङो । बागानपारा ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि कालिन्द्र बैश्यआ जागायजेन्नाय मेलखौ बेखेवनानै होयो बिपिएफनि मावफुं नेहाथारि प्रबिन बर'आ। बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथां बर'आ बुङोदि, बिपिएफ हान्जाया बिटिसिखौ 25 बोसोर खुंनानै रुपाथि बोसोर फालिगोन। बिथाङा बुंबावोदि, बिपिएफ हान्जाया जादों बिटिसिनि हारि-माहारिनि मोनसे फोथायजाथाव हान्जा। जायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया ओन्सोलनि गासै हारि-माहारिखौ खौसे खालामनानै गासै हारिनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हादों।

Baksa Baganpara

 दिनै जायफोर सुबुङा बिटिसि ओन्सोलखौ जौगाखाङाखै होन्नानै बुंदों एबा जौगानायखौ नुयाखै बिसोरहा मेगन गैया। जायफोर सुबुङा मेगन गैया बिसोरसो बेबायदि बाथ्राखौ बुङो । राइज्योनि हान्जाखायनो दिनै ब्रैथि बोसोरनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया बिटिसियाव सरकार दानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोन आरो बागानपारा बियाबआव बिपिएफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिनि देरहानाया रोखा।

 बेनिखायनो फैगौ गोदान सरकारआव फलिन्द्र बसुमतारिखौ मावफुं सोद्रोमा महरै थिसन्नो थि खालामनाय जादों। बिथाङा इउपिपिएल आरो एबसुखौ थांखिनानै बुङोदि, दिनैनि समाव एबसुआनो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलआनो एबसु। इउपिपिएल आरो गन सुरक्षा पार्टिनि गासै सा 155 सोद्रोमाफोरा गोदानै हाबफैनाय मेलयाव बाहागो लादोंमोन बरमा बियाबनि एमएलए मनेस्वर ब्रह्म, बिपिएफनि फोसावदिं नेहाथारि रजनी बरजौआरि, मिरु सोद्रोमा निरेन सैनारि, पिजेएसिबिएमनि गाहाय बोसोनगिरि गंगाधर रामशियारि, असमीया सेरियालनि फावगिरि बिपुल राभा आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here