• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर’आ लामायाव कमला फानग्रा आइजोफोरनो गार्डेन साथा ओन्थोब रान्नानै होदों

January 13, 2021

बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर’आ लामायाव कमला फानग्रा आइजोफोरनो गार्डेन साथा ओन्थोब रान्नानै होदों

कक्राझार, 13 जानुवारीः बिटिसिनि गाहाय थावनि कक्राझारखौ सिटी अफ पीस एबा गोजोननि नोगोर महरै दाफुंनो सिगाङाव फोसावखानाय बादियै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय राहा जागायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो बिदिन्थि महरै 12 जानुवारिखालि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि माहारियारि राजा लामायाव गाव-गावनि नख'र दैदेन्नो थाखाय नारें कमला फिथाय फानग्रा गोबां बर' आइजोफोरनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावनि फार्सेनिफ्राय ओन्थोब महरै गंफा गंफा गार्डेन साथा रान्नानै होयो। कारिगावनि गेजेरजों सिंखावलांनाय 31 नं माहारियारि राजा लामा सेराव नारें कमला फिथाय फान्नाय आइजोफोरनो गासै गं 32 साताफोरखौ गाहाय खुंगिरि बर'आ अन्थोब महरै रान्नानै होयो। बे साताफोरखौ सिटी अफ पीस बिथांखिनि जोहै रान्नाय जादों । साता रान्नाय बुब्लियाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदोंदि, कक्राझार जिल्लानि कारिगावआव लामा सेराव कमला फिथाय फानग्रा आइजोफोरनि थाखाय आंनि फार्सेनिफ्राय फिसा अन्थोब। आं बिसोरनि गोब्राब खामानि मावनायखौ मान होयो। जेब्ला नोंथांमोनहा कारिगाव लामाजों थांगोन अब्ला अन्नानै बिसोरनि जिउखां राहाखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिसोरनि कमला फिथायखौ बाय। बिथाङा बुंबावोदि, बिटिसि खुंथायनि गाहाय बिखा नोगोर कक्राझारखौ गोदान सान्थौ आरो आदोबजों गोसो बोहोनो हानायबादि गोजोननि सहर महरै दाफुंगोन। एरैहाय कमला फानग्रा आइजोफोराबो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावसोरनो अन्थोब होनायखौ गोजोन्नाय फोरमायनानै साबायख'र जासियो। मख'नाय जायोदि, बावैसो सान सिगांबो प्रमद बर'आ कारिगाव लामाजों थांलाय-फैलाय खालामनाय समाव आइजोफोरनि कमला फिथायखौ बायनानै लांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here