• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसिआव फामि बिबार बारनो हायाः नब कुमार सरनिया

December 2, 2020

बिटिसिआव फामि बिबार बारनो हायाः नब कुमार सरनिया

कक्राझार, 2 डिसेम्बर: कक्राझार लकसभा बियाबनि एमपि आरो गन सुरक्षा पार्टिनि आफादगिरि नब कुमार सरनियाआ खुंजानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै फोरमायदों। मंगलबारखालि कक्राझार जिल्लानि फकिराग्राम बियाबनि सिङाव थानाय दिनगावआव जिएसपिनि बिजाथि आब्दुल बादसाहनि थाखाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै एमपि सरनियाआ बुंदोंदि, बिटिसिआव फामि बिबारआ बारनो हाया। अदेबानि जिएसपि दोलोआसो बे खेबआव बिटिसिआव सरकार दागोन मानोना बिटिएडिनि राइजो-राजाफोरनि जौगाखांनाय आरो अन्सायलु खामानि मावनायनि थाखाय बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोखौ मदद होनो सिगांबोदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा भट मोन्नो थाखायल' दासान्दि राइजो-राजाफोरनि सिगाङाव गोदै गोदै बाथ्राजों बुरखायबाय थागासिनो।

Naba Kumar Sarania

नाथाय बिसोर दोलोफोरा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गावसिनि खोथा होनाय खामानिखौ मावफुंनायाव फेलें जायो। जर'खायै बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो एआइइउडिएफआ बिटिसिनि राइजो-राजाफोरखौ थगाय-थसि खालामनानै भट लानो नाजादों होन्नानै सरनियाआ अजद होबावो। बिथाङा बुंबावोदि, जानो हागौ ट्रेक्टर आरो नांगालआ बिटिसिनि बिसायख'थियाव एसे गोहोम खोख्लैनो हागोन नाथाय बिजेपिआ माब्लाबाबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआ बांसिन मासि देरहानो हानानै खुंथायनि गोहोखौ दखल खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनानै साफ्रोमबो राइजो-राजाफोरखौ जिएसपिनि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायो। जिएसपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिआव मोन 35 बियाबफोराव बिजाथि फसंदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here