• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआर गोरोबथाया जौगाखांनायनि लामा होनो हायाः अन्जलि दैमारि

October 29, 2020

बिटिआर गोरोबथाया जौगाखांनायनि लामा होनो हायाः अन्जलि दैमारि

गसाइगाव थान्दै, 29 अक्ट'बर: बिटिआर गोरोबथाया राइजो-राजानि फारफ्रोम बिथिङावनो जौगाखांनायनि लामा होनो हाया। बिटिआर ओन्सोलनि अरायथा गोजोन आरो जौगाखांनायनि सार्थयाव बे जोबोद मिजिंथिनाय रादायखौ खानाय जादों नाथाय बे गोरोबथाया ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनि जौगाखांनाया जाथावना नङा। बे रादायनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआ राइजो-राजाफोरनो नंखाय बाथ्रा बुंदों। राइजो-राजाफोरखौ नंखाय बाथ्राजों बुरखायनानै खुंथाय सामलायनायनि राजखान्थि गेलेनो नाजादों बे बिबुंथिखौ होदों बिपिएफनि आइजो दैदेनगिरि ड० अन्जलि दैमारिया। गसाइगाव सदर सहरनि गान्धी नोगोराव गसाइगाव जिल्ला आइजो दालायनि बान्जायनायाव खुंनाय आइजो जौगाखांहोनायनि मोनसे मेलआव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोंथारै सोंखारिनानै गुबुन गुबुन दोलो-आफादफोरा बिटिआर बिसायख'थिनि मुङाव नंखाय बिबुंसारनायफोरखौ फिनजाथाय होनानै गुबैयै इउपिपिएल दोलोआ जैरैबायदियै बायदिसिना बिथांखि आरो साख्रि-बाख्रिनि बाथ्रा बुंनानै राइजो-राजाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांनानै गोहो दखल खालामनायनि राजखान्थि गेलेदों आरो बिसोरनि बे सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होन्नानै बुङो।

BPF Women Leader

जिल्ला आफादनि आफादगिरिजो हिराबाइ नार्जारिया सामलायनाय आरो नेहाथारि प्रगति ब्रह्मआ सिनायथि होनाय मेलनि गाहाय आलासि मुस्रिमा दैमारिया बुङोदि, थांनाय 17 बोसोर बिटिसि ओन्सोलाव मोजां खुंथाय होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि-माहारिनि गेजेराव समान मोन्थाय, समान जौगानाय, खौसेथि आरो जौगाखांनायनि लामा दाफुंनाय बिपिएफनि मोजां खुंथायनि सोमोन्दै राइजो-राजाफोरा मिबथियै गैया आरो राइजो-राजाफोरा फिन बिपिएफ दोलोखौ खुंथाय गोहोयाव लाबोफिनगोन। बिथाङा बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपिआ ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरखौ फोजोबस्रांनो सोलो बाहायनायाव नांथाबदों होन्नानै मुस्त्रिमा दैमारिया माहारियारि बे दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मेलआव बिपिएफनि आइजो हान्जानि मिरु आफादगिरि सुप्रिया रानि ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि निरुपमा बरगयारि, रिना मजुमदार, बिपिएफनि लेडाइ आफादगिरि उमा रानि बसुमतारि, बारग’ माव'फुं सोद्रोमा मृतुन्जय नार्जारि, रेवरेवा नार्जिनारि, जायगानि एमएलए माजेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि, गसाइगाव महकुमानि 4 नं जमदुवार बियाबनि पानवारि गामियावबो आइजो फोजौखांनायनि मेल खुंनाय जालाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here