• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआर गोरोबथाया जौगाखांनायनि लामा होनो हायाः अन्जलि दैमारि

October 29, 2020

बिटिआर गोरोबथाया जौगाखांनायनि लामा होनो हायाः अन्जलि दैमारि

गसाइगाव थान्दै, 29 अक्ट'बर: बिटिआर गोरोबथाया राइजो-राजानि फारफ्रोम बिथिङावनो जौगाखांनायनि लामा होनो हाया। बिटिआर ओन्सोलनि अरायथा गोजोन आरो जौगाखांनायनि सार्थयाव बे जोबोद मिजिंथिनाय रादायखौ खानाय जादों नाथाय बे गोरोबथाया ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनि जौगाखांनाया जाथावना नङा। बे रादायनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआ राइजो-राजाफोरनो नंखाय बाथ्रा बुंदों। राइजो-राजाफोरखौ नंखाय बाथ्राजों बुरखायनानै खुंथाय सामलायनायनि राजखान्थि गेलेनो नाजादों बे बिबुंथिखौ होदों बिपिएफनि आइजो दैदेनगिरि ड० अन्जलि दैमारिया। गसाइगाव सदर सहरनि गान्धी नोगोराव गसाइगाव जिल्ला आइजो दालायनि बान्जायनायाव खुंनाय आइजो जौगाखांहोनायनि मोनसे मेलआव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोंथारै सोंखारिनानै गुबुन गुबुन दोलो-आफादफोरा बिटिआर बिसायख'थिनि मुङाव नंखाय बिबुंसारनायफोरखौ फिनजाथाय होनानै गुबैयै इउपिपिएल दोलोआ जैरैबायदियै बायदिसिना बिथांखि आरो साख्रि-बाख्रिनि बाथ्रा बुंनानै राइजो-राजाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांनानै गोहो दखल खालामनायनि राजखान्थि गेलेदों आरो बिसोरनि बे सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होन्नानै बुङो।

BPF Women Leader

जिल्ला आफादनि आफादगिरिजो हिराबाइ नार्जारिया सामलायनाय आरो नेहाथारि प्रगति ब्रह्मआ सिनायथि होनाय मेलनि गाहाय आलासि मुस्रिमा दैमारिया बुङोदि, थांनाय 17 बोसोर बिटिसि ओन्सोलाव मोजां खुंथाय होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि-माहारिनि गेजेराव समान मोन्थाय, समान जौगानाय, खौसेथि आरो जौगाखांनायनि लामा दाफुंनाय बिपिएफनि मोजां खुंथायनि सोमोन्दै राइजो-राजाफोरा मिबथियै गैया आरो राइजो-राजाफोरा फिन बिपिएफ दोलोखौ खुंथाय गोहोयाव लाबोफिनगोन। बिथाङा बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपिआ ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरखौ फोजोबस्रांनो सोलो बाहायनायाव नांथाबदों होन्नानै मुस्त्रिमा दैमारिया माहारियारि बे दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मेलआव बिपिएफनि आइजो हान्जानि मिरु आफादगिरि सुप्रिया रानि ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि निरुपमा बरगयारि, रिना मजुमदार, बिपिएफनि लेडाइ आफादगिरि उमा रानि बसुमतारि, बारग’ माव'फुं सोद्रोमा मृतुन्जय नार्जारि, रेवरेवा नार्जिनारि, जायगानि एमएलए माजेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि, गसाइगाव महकुमानि 4 नं जमदुवार बियाबनि पानवारि गामियावबो आइजो फोजौखांनायनि मेल खुंनाय जालाङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here