• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बर’ मैखोम ओन्सोलफोराव बर’ बिजोंनि गोदान फरायसालि गायसनगोनः दिपेन बर’

October 29, 2020

बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बर’ मैखोम ओन्सोलफोराव बर’ बिजोंनि गोदान फरायसालि गायसनगोनः दिपेन बर’

बक', 29 अक्ट'बर: खोला कामरुप जिल्ला दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दशरथ बर'नि सामलायनायाव बिटिआर, बिकेडब्लिउएसि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि सायाव कुकुरमारा गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव गेवलां सावराय मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ बेखेवनानै होयो खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि असिन्त बसुमतारिया। मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आफादगिरि बर'आ गिबियावनो थांनाय गोलाव सम बर' हारिनि खौसेथि, सिनायथि, थामोन्था आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा राइज्योनि सोमावसारनायाव अराय सम एबसुखौ मदत होबोबाय थानायनि थाखाय राइजोराजाफोरनो साबायखर बाउग्रोनानै बुङोदि, बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गोरोबथाखौ बोहैथि बोसोरनिनो थांनाय 27 जानुवारी 2020 इं अक्ट'आव एबसु, एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो इउबिपिअआ जैरैबायदि थांखि लानानै रादाय खानाय जादोंमोन बे थांखिनिफ्राय एबसुआ इयुनावबो बेनिफ्राय एसेबो दोरोदनाय नङा होन्नानै गोख्रोङै बुङो। बावैसो सान सिगांनिफ्राय दिनैसिम बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि गेजेरनिफ्राय मोन 6 निख्रुइ बांसिन दफाफोरखौ मावफुंनो लानायजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसिखौ थांनाय 7 अक्ट'बर खालाराव आसाम सरकारा केबिनेटनि गेजेरजों बिल पास खालामनानै होनायनि थाखायबो गेवलां मेलनिफ्रायनो बिथां र'आ आसाम सरकारनो साबायख'र बाउहरो।

ABSU President Dipen Boro in Public meeting

बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बायदि बिटिआरनि बायजोयाव थानाय भेन्सार बर' बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ फरायसालिफोरखौ फैगौ माखासे समनि गेजेरावनो प्रभिनसिएलाइज एबा सरकारि खालामनाय जागोन होन्नानैबो बिथाङा फोरमायो। बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफायाव मख'नाय बायदियै बिटिआरनि बायजोयाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन टाइबेल हारिनि सुबुंफोरनो भारत संबिजितनि सिङाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि हेफाजाबै गंफ्रोमबो हा गैजायै बर' नख'रफोरानो हा-हु मोन्थारनायनि राहा खालामनानै होनायजों लोगोसे आसामआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौबो नोजोर होगोन आरो खोला कामरुप ओन्सोलाव नोगोर (सिटि) नि सिमना बारायनाय पलिसिनि सायावबो सावरायगासिनो दङ होन्नानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबुंथियाव मख'यो। सान्नैसो सिगांनिफ्राय बिटिआर बेरेखा हान्जाफोरा राभा-हासं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर’फोरखौ बिकेडब्लिउएसियाव सोनाय नङा होन्नानै बांसावनाय बाथ्राफोरखौ एबसुनि आफादगिरि बर'आ थोंजोङै नेवसिगारनानै बुङोदि, आर.ए.सि., एम.ए.सि.ल' नङा आसामआव थानाय गासैबो अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर’फोरखौनो बर'-कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलयाव सोसनजोबनाय जागोन होन्नानै राइजो-राजाफोरखौ जेबो रोखोमनि गोनो-गोथो जानांगौ गैया होन्नानै रोखायै फोरमायथियो।

बे गेवलां मेलआव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिष्णु बसुमतारि, बक' ओन्सोलारि बर' जातिय' परिषदनि गायसनगिबि आफादगिरि, दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि बारग' थुनलाइयारि नेहाथारि प्रफुल्ल कुमार बर', गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुनिन्द्र दैमारिजों लोगोसे एबसुनि बेन्दोंयाव थानाय सा 400 निख्रुइबो बांसिन राइजो-राजा आरो गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लाफैयो। बे मेलनि हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्तम बसुमतारि, थुनलाइयारि नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, रांखान्थि नेहाथारि सरन्जय ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गनेश बसुमतारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरदाउ बर', लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारि आरो लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबित नार्जारिमोनहा बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here