Bodosa Newspaper

May 31, 2024

बिटिआरनि चीफआ बर’ निफ्रायनो जागोन, अबर’ निफ्राय डिपुटि सिफ जागोन : रन्जित दास

Ranjit Dass President BJP Assam Pradesh

गुवाहाटी, 1 डिसेम्बरः बिटिसिआव दासान्दि बिसायख’थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनायजों ओन्सोलनि बिसायख’थियारि थासारिआ दुंहाव जानानै दङ। समबारखालि 25 नं बागानपारा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि आरति बरदलैनि जानानै बिसायख’थि फोसावदिंफैदों बिजेपिनि राइज्योयारि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। फोसावदिंनाय मेलआव आफादगिरि दासआ गोबां बाथ्राफोर फोरमायथियो। खौरांगिरिनि सोंनायनि फिनआव आफादगिरि दासआ बुङोदि, फैगौ बिटिसि बिसायख’थिनि फोसावदिंनाय मेलफोराव हाग्रामा महिलारि आरो हिमन्त बिश्व शर्माआ सासेआ गुबुन सासेखौ मावजि, मोख्रा, सियाल बायदि सोदोब बाहायनानै बिबुंथिजों सोंखारिलायनानै गाग्लोबलायदोंमोन। जिब जुनातनि मुं लानानै बिबुंथिजों गाग्लोबलायनाय जाथायखौ फिनजाथाय होनानै रन्जित कुमार दासआ बुङोदि, हिमन्त आरो हाग्रामाआ बेफोर बादि सोदोब बाहायैआनो गाहाम। लोगोसे दासआ बुंबावोदि, बिश्वजित दैमारिआ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि सिफ जाया, नाथाय बिजेपि दोलोनिफ्राय पार्लियामेन्टयाव राइज्यो सभानि एमपिसो जागोन। बे खेबनि बिटिसि बिसायख’थियाव देरहानानै बिजेपि सरकार जायोब्ला बर’ हारिनिफ्रायनो गाहाय खुंगिरि सिफ जागोन आरो गुबुन अबर’ हारिनिफ्राय लेडाइ गाहाय एबा डिपुटि सिफ जागोन होन्नानै रोखा खालामनानै होयो।

Share with your friends!

Leave a Comment