• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि होनायखौ सोंखारिदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर’आ

August 29, 2020

बिटिआरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि होनायखौ सोंखारिदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर’आ

कक्राझार, 28 आगस्टः बिटिसिनि बिसायख'थिया फैगौ माखासे सानफोरनि गेजेरावनो खुंजानो हासिगौखौ मोन्दांथि लानानै दासान्दि बिटिसि हालामाव राजखान्थि फोथारनि दुंहाव बारआ बांसिन बारसिन्नो हमगासिनो। बिसायख'थिखौ लानानैनो दासान्दि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय, मुं सुलायनाय, हाद्रि सारलायनाय बायदि थासारिया बासिन्नो हमदों। बुंनो थाङोब्ला बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया मोनसे गाहाय आयदा जानानै फैदों। जाय गोरोबथाखौ लानानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे, गुलाय-गुजाय आरो सुबुंफोरखौ गोनो-गोथोयाव खोख्लैनायनि सोलो-बोलोनि दावहा जानायखौ नुदों।

बुब्लियावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ गले-गले बिटिआर एकर्डनि सायाव अजद गोनां बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। माखासे सानफोर सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिआ बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै हेथा गोनां बिबुंथि होबोदों। बेराफार्से इउपिपिएल हान्जायाबो थांनाय 27 जानुवारीयाव जानानै थांनाय एबसु, एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा, इउबिपिअ' आरो आसाम सरकार-मिरु सरकारनि गेजेराव जालांनाय बर'नि थामथि जारिमिनारि गोरोबथानि दफाफोरखौ फारि-फारियै मावफुलांनानै बिटिआर हालामखौ जौगाखां महरै आरो बे हालामनि जेंनाफोरखौ बोनांनायनि गुदि नोजोरजों बिसायख'थियाव देरहानानै बिटिसि खुंथायखौ गावसिनि आवथायाव लानो नाजाथाबदों।

दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो सोलिफु समनि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथानि सायाव ओंथि गैयै आरो बानजाथावै बिबुंथि लाखिबाय थानायनि सायाव हाग्रामा महिलारिखौ गोनों रावजों सोंखारिदों आरो बिथांनि बिबुंथि लाखिनायनि सायाव गोख्रो. फिनजाथाय होदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव इउपिपिएलनि आफादगिरि बर'आ बुंदोंदि, फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिटिआर हालामनि साफ्रोम राइजो-राजाफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ हेफाजाब होनो लैहोर-लैहोर सिगांबोनायखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ हान्जाया गिखांनाय मोन्दों ।

Promod Boro President UPPL

बिटिसि बिसायख थियाव जेनखासिगोननि मोन्दांथि लानानै महिलारि आरो बिपिएफ हान्जाया बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै नंखायै राजखान्थि गेलेनो नाजादों। बिथाङा बुंबावोदि, बिटिआर गोरोबथाया मोनसे जोबोद बेसेन गोसा आरो मुलाम्फा गोनां बर फोरनि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा। बे गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर हालामआव थानाय गासै हारि-माहारिनि थाखाय जौगानाय फैगोन। बे गोरोबथायाव बिटिआरयाव थानाय गासै हारि-माहारिनि सुबुंफोरनि थाखाय समान खाबु आरो समान मोन्थायफोरखौ मोनपुंनो हागोन । बे समाव बिटिआर हालामनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय हास्थायनायनि दोहौ जाखांदों।

जायनि थाखाय दिनै राइजो-राजाफोरा बिटिसिनि बिसायख थियाव इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय लोब-लोब मदत होनो सिगांबोदों।

फैगौ बिसायख थियाव राइजो-राजाफोरा सोलायनाय आरो गोळे जौगानायनि मुडवसो भट होगोन । सोलायनाय आरो जौगानायनि मुङाव राइजो-राजाफोरा इउपिपिएल हान्जानो भट होनो सिगांबोदों। बे हिसाबै बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएलनि सरकार दागोनआ रोखा जाबाय होन्नानै आफादगिरि बर'आ दाबियो। बेजों लोगोसेनो बावैसो सानफोर सिगां बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोदानै हाबनाय बड' उमेन जास्टिस फरामनि बारग' आफादगिरि ङ अन्जली दैमारिनिसिमबो हामब्लायथि जासिहरो।

मख'नाय जायोदि, दिनै कक्राझार जिल्लानि बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दालवाबारि आरो गपिनाथपुरआव खुनाय इउपिपिएलनि मोनसे मेलयाव आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। दिनैनि बे मेलयाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनिफ्राय गोबां जौ गोदान सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here