• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिजेपिनि बिजाथिया शिब मन्दिर बेखेवनानै देरहानो थाखाय बोर लादों

September 16, 2020

बिजेपिनि बिजाथिया शिब मन्दिर बेखेवनानै देरहानो थाखाय बोर लादों

बासुगाव, 15 सेप्तेम्बर: कभिड-19 नि थाखाय बिटिसिनि बिसायख'थिआ माब्ला खुंजागोन बेखौ लानानै सम आरो अक्ट फोसावजायाखैब्लाबो गासैबो राजखान्थि दोलो आफादफोरानो फोसावदिंनायाव बांसिननिफ्राय बांसिन बोलो होदों । बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि 12 नं सालाकाति बियाबनि बिजेपिनि फसंजानाय बिजाथि कबिता बसुमतारिआ दिनै गंसे शिबलिंग बेखेवनानै होयो। सालाकाति बियाबनि सिङावनो थानाय जरेगावनि बातिपारायाव थानाय शिब मन्दिरनि लांगोना मोखाङाव थांनाय 1 दाननि सिगांनो फसंजानाय गंसे शिबलिंगखौ दिनै बिथाङा बेखेवनानै होयो।

शिबलिंगखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे कबिता बसुमतारिआ फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय आशिर्बादबो लायो। हिन्दु धोरोम आसारखान्थिजों शंक आरो घन्टा दामनानै मन्दिरखौ जौगाखांहोनायनि बाथ्रा होयो कबिता बसुमतारिआ। अदेबानि बिथांजों लोगोसे नुजाथिफानाय सिबियारिफोराबो कबिता बसुमतारिनि देरहासारनांगौनि थाखाय आर'ज गाबो। मिरु आरो राइज्योआवबो बिजेपि सरकार थानायलाय बिटिसिआवबो बे खेबआव बिजेपि दोलोआनो सरकार दागोन होन्नानै मख'ना गाहाय थाखोनि साफ्रोमबो मावथिफोरानो जर होयोब्ला गावनि देरहासारनाया रोखा होन्नानै दाबियो कबिता बसमतारिआ।

अदेबानि सा 5 बिजाथिफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि देरहासार बसमतारि आरो प्रमद बर' दैदेन्नाय इउपिपिएल दोलोनि लाजु मोसाहारिआबो फोसावदिंनायाव उन जानानै थायाखै। बेखायनो 12 नं सालाकाति बियाबआव बबे मोनसे राजखान्थि दोलोनि फसंजानाय बिजाथिया देरहासारनो हागोन बेखौ बुनाया गोब्राब आरो बिसायख'थिनि उनावसो बेनि रोखा सावगारिआ नुजाथिगोन होन्नानै गोबाङानो बुंसोलायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here