• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिजेपिआ गोरोबथानि सोमोन्दोरखौ मोजाडै फालियाखैः प्रबिन बर’

September 27, 2020

बिजेपिआ गोरोबथानि सोमोन्दोरखौ मोजाडै फालियाखैः प्रबिन बर’

कक्राझार, 27 सेप्तेम्बर: बिटिसि बिसायख'थि खुंजानो गोनांखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि फोथाराव थासारिया दुंहावनिफ्राय दुंहावसिन महर लागासिनो दं। राइज्यो बिसायख'थि आयग'आ दासिम बिटिसि बिसायख'थिनि खुंगोन अक्टखौ फोसावयाखैब्लाबो दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा-गावनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ मुखुबै सोलिहोबाय थादों। बेराफारसे करना भाइरासनि थाखाय बिसायख'थिखौ दिनबाव खालामनायनि थाखाय माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा खुद्रिखांदों। थांनाय 17 बोसोर सम बिटिसि खंथायनि गोहोयाव थाबोनाय बिपिएफ हान्जाया बिसायख'थिखौ थाबैनो खुनांगौनि थाखाय सरकार आरो राइज्यो बिसायख'थि आयगनि खाथियाव दाबि खालामबोबाय थादों। बे एखे आयदाखौ लानानै शनिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि बिसायखथिखौ थाबैनो खुनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों ।

BPF General Secretary Prabin Boro

कक्राझाराव थानाय बिपिएफ हान्जानि मावखुलियाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बिटिसि बिसायख'थिखौ दिनबाव खालामनो थाखाय बिजेपि हान्जाया राजखान्थियारि सोलो बाहायदों होन्नानै अजद होयो। बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बर'आ बे समाव बिजेपिआ बिपिएफजों सायावल' लोगोयारि बायदि जानानै दं। नाथाय सिङाव बिटिसि बिसायख'थिखौ दिनबाव खालामनो थाखाय राजखान्थियारि सोलो बाहायगासिनो। बिजेपिआ बिपिएफजों गोरोबथानि रादाय बायदियै सोमोन्दोखौ मोजाडै लाखियाखै। जुदि बिजेपिनि आखुथाया बे रोखोम थाबाय थायोब्ला फैगौ समफोराव थामहिनबा 2021 नि बिधान सभा बिसायख'थियाव गोरोबथानिफ्राय जानगाराव थागोन होन्नानै गोख्रों खोथा होयो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों प्रबिन बर'आ ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनि बांसिनै जौगाथाय आरो अन्सायलु खामानि मावनो हानाय बायदि थाबैनो अक्टबर दाननि गेजेराव बिटिसिनि बिसायखथिखौ खुंनांगौ होन्नानै दाबि खालामो। बिथाङा बंबावोदि, बिटिसियाव थांनाय 28 एफ्रिलनिफ्रायनो करना भाइरासनि थाखाय राइज्यो बेंगिरि खुंथायनि आखायाव दंबोयो। नाथाय सोलिफु थासारिखौ नायनानै बे रोखोम बिसायखथिखौ दिनबाव खालामनाय आरो राइज्यो बेंगिरि खुंथाय जाबसिन्नाया बिटिसिआव सुबुं खान्थिखौ फोजोबस्रांनाय जादों।

जुदि राइज्यो बिसायख'थि आयगआ बिसायखथिनि अक्टखौ थाबैनो फोसावाब्ला बिपिएफ हान्जाया लाथ्रियै सोमावसार हाबाफारि बान्जायगोन होन्नानै हुमखि होबावो। हान्जानि नेहाथारि बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जाया 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय 2 अक्टबरसिम बिटिआर नाङै सोमावसारनो थांखि लादों। थांनाय सानखालि बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायनि बागै बर'आ बुङोदि, बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया। नाथाय बेनि मोनसेल' गनायजाथाव बाथ्राया जाबाय एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जाखौ गोजोन सावरायनायाव लाबोनो हानाय। बिटिएडिखौ सोलायनानै बिटिआर मुं होनायाबो संबिजितयारि नङा होन्नानै बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ अजद होबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here