• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बारग’ बि एल टि सोद्रोमाफोरा मोन्नांगौ मोन्थायनिफ्राय जानगाराव थानांनानै खुद्रिखांदों

November 11, 2020

बारग’ बि एल टि सोद्रोमाफोरा मोन्नांगौ मोन्थायनिफ्राय जानगाराव थानांनानै खुद्रिखांदों

कक्राझार, 11 नभेम्बर: गोबां जुजिनाय आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों 2003 माइथायाव बड'लेन्ड टेरिटरियेल काउन्सिल ( बि टि सि) दाफुंजानायनि उनावबो बि टि सिनि थाखाय सोमावसारबोनाय आरो दावहा नांबोनाय बारग' बि एल टिनि गोबां सोद्रोमाफोरा गोरोबथा बादियै सरकारनिफ्राय जेरैबायदि अन्सुंथाय आरो अन्सायनाय मोन्नांगौमोन बेफोरखौ मोन्नो हायाखै आरो सरकारा मोन्थायनिफ्राय नासयनानै दोनबोदों होन्नानै बि टि सि खुंथाय आरो आसाम सरकारखौ सोंखारिदों बारग' बि एल टि अन्साय आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरा। मंगलबारखालि कक्राझार सहरनि सोनाब फार्से साखाथियाव थानाय एलाइसिझारआव बि टि सिनि दरब्रै जिल्लानिफ्राय बारग' बि एल टिनि सोद्रोमाफोरनि मोनसे जुथाय मेलआ जानानै थाङो। जेराव दरब्रै जिल्लानि गोबां बारग' बि एल टि दैदेनगिरि, सोद्रोमा बाहागो लानानै सरकारनिफ्राय मोन्नांगौ अन्सुंथाय आरो गुबुन माखासे अन्सायलु राहाफोरखौ मोन्नो हायैनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो।

Ex BLT Mono Kumar Brahma

बे मेलआव सावरायनाय बादिब्ला 2003 आव बि टि सि गोरोबथानि उनाव बि टि सि खुंथाय आरो आसाम सरकारआ जैरैबायदि अन्सायलु आरो जौगाथाय खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जादों। बे मेलनि गेजेरजों सोलिफु बोसोरनि नभेम्बर दाननि जोबथा सप्ताहयाव बाक्सा जिल्लायाव बारग' बि एल टि सोद्रोमाफोरनि मोनसे मेल जथुमनोबो थांखि लानाय जायो। बारग' बि एल टि सोद्रोमाफोरा बि टि सि खुंथायनिफ्राय जेबो अन्सायलु आरो अन्सुंथाय मोनैनि सायाव गोजोन्नाय गैयै आरो खुद्रिनाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि, थांनाय 2003 आव जानाय बि टि सि गोरोबथानि उनाव खमैबो 3630 बि एल टि सोद्रोमा आरो केडारफोरा हाथियार गथायदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव बांसिन सोद्रोमाफोरानो दासिम अन्सुंथाय आरो अन्सायलु राहा मोन्नायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। बे मेलयाव बि टि सिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मन कुमार ब्रह्म, बाक्सानिफ्राय बारग' बि एल टि दैदेनगिरि मिथिसार गयारि, उदालगुरिनिफ्राय जनिल कुमार दैमारिमोनाबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here