• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बारग’ एनडिएफबि (एस) नि आफादगिरि बि. सावरायगोराया बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन्नाय मोनाखै

August 27, 2020

बारग’ एनडिएफबि (एस) नि आफादगिरि बि. सावरायगोराया बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन्नाय मोनाखै

कक्राझार, 26 आगस्ट: नेसनेल डेमक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेन्ड सुंदयै एनडिएफबि (एस) हान्जानि बारग' आफादगिरि बि. सावरायगोराया बर'नि 3 थि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा बिटिआरखौ गोजोन्नाय मोनाखै। सावरायगोराया बुडोदि, थांनाय 27 जानुवारीयाव जालांनाय जारिमिनारि 3 थि बर' गोजोन गोरोबथा खालामनायनि सिगां बिटिआर गोरोबथानि बागै सान्नाय आरो बिजिरनायनि फारसे नांगौ बादि समखौ मोनफुङाखै।

मख'नो गोनांदि, सोलिफु बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारीखालि गोदान दिल्लीयाव मिरुनि नख'र मन्थ्रि अमित साह, आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, मिरु आरो राइज्यो खंथायनिफ्राय बाहागो लानाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि सिगाडाव 3 थि बर' गोजोन गोरोबथानि सागान होनायाव बि.सावरायगोरायाबो गुबुन सासेमोन । बे जारिमिनारि बर' गोरोबथानि सागान होनायाव दुलाराइ बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जा आरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरियाबो दंफायोमोन ।

नाथाय बे जारिमिनारि 3 थि बर' गोजोन गोरोबथाखौ सागान होखांनायनि उनावबो एनडिएफबि (एस) नि बारग' आफादगिरि बि. सावरायगोराया गोजोन्नाय मोनाखै होन्नानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि, एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जानि दैदेनगिरिफोर गबिन्द बसुमतारि, रन्जन दैमारि, धिरेन बर', बि. सावरायगोरा आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि आरो इउबिपिअनि आफादगिरि मिहिनिसर बसुमतारिमोनहा 3 थि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनानै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि गोजोन गोरोबथाया मिरु सरकार आरो राइज्यो सरकारजों जाफुसारदोंमोन।

दिनै बे गोरोबथाखौ गोजोन्नाय मोनाक्षे होन्नानै फोरमायनायजों बि. सावरायगोराया बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मोजाडै दाफामनो थाखाय दाबि खालामो। सावरायगोराया लोगोसे बुंबावोदि, फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव चिरां बियाबनिफ्राय देरहानायानो गाहाय हास्थायनाय जादों। लोगोसे बिपिएफ हान्जायाव थांनाय बावैसो साननि गेजेराव हाबफैनाय अन्जलि दैमारिखौ बरायनानै आरो दैमारिनि हाबफैनायजों बिपिएफ हान्जाया फैगौ बिसायख थियाव गोत्रोंसिन जागोन हान्नानै दाबिदार खालामो।

मख'नो गोनांदि, बिटिआर गोरोबथानि उनाव बि. सावरायगोरा, धिरेन बर' मोनहा बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै फैगौ बिटिसि बिसायख थियाव गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दासान्दि फोसावदिनायखौ सोलिहोबाय थादों । गुबुन फारसेथिं बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय गबिन्द बसुमतारि आरो बि. आर फेरेंगायाबो इउपिपिएल हान्जायाव हाबनानै बिजाथि महरै आलादा-आलादा बियाबयाव गसंनानै दासान्दि गाव-गावनि देरहानाय थांखिजों बिसायख'थि फोसावदिनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here