• Home
  • /
  • Health
  • /
  • बानलु गोथांया देहानि थाखाय मुलिनि गुन गोनां

August 24, 2020

बानलु गोथांया देहानि थाखाय मुलिनि गुन गोनां

गोदान दिल्ली, 23 आगस्ट: डायबिटीस आरो गुफुं देहानि सुबुंफोरखौ सरासन्स्रायै गोदै आरो गोबां केलरी गोनां जाग्रा आदारखौ जानो बादा होनाय जायो। जरखाफोरा बे मोननै जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां होन्ना बानलु गोथांखौ फोरमायदों।

आयुर्वेदिकआवबो बानलु गोथांखौ मुलि महरै बाहायो । बानलुआव केप्साइसिन मुंनि तत्व मोन्नाय जायो, जाय बेनि स्वादखौ गोसा मोनहोयो आरो खायसे बेरामफोराव मुलाम्फा गोनां जायो। जरखायै देहानि लिरथायखौ बाङाइ खालामनायनि थाखाय गुन गोनां । फारसेथिं डायबिटीस बेरामिफोरनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां।

 बे रिसार्चआव बेखौबो दाबि दैखांदोंदि, डायबिटीस बेरामिफोरनि थाखायबो बानलु गोथांया मुलि बायदि। बेखौ जानायनि हुदा थायोब्ला फारसेथिं डायबिटीस जानायनि जेंनाया बाङाइ जायो आरो गुबुन फारसेथिं बेयाव मोन्नो हानाय केप्साइसिन मुंनि तत्वआ देहा सोलेराव ग्लुकजनि बिबांखौ सरासन्स्रायै लाखिनायनि खामानि मावो। बेजों हाइ ब्लाड प्रेसारआबो सामलायनानै थायो।
Panlu

बानलु जायोब्ला देहा-सोलेराव बिदुंखौ बांहोयो आरो उदैखौ आलौहोयो। www.researchagate.net नि मोनसे रिसार्चनि बादिब्ला, बेयाव मोन्नो हानाय केप्साइसिन फैत बार्न थामहिनबा मेजेम आवलिहोनायाव हेफाजाब होयो, जायजों देहानि लिरथायनिफ्राय रैखाथि मोन्नो हायो। बेनि थाखाय बानलु गोथांनि अनगायै बानलु गोरान आरो गर मसलाखौबो जानो हायो। नाथाय बानलुखौ थि जखानि जानांगौ नङाब्ला ख'हा गोनां जानो हागौ।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here