• Home
  • /
  • Health
  • /
  • बादामआ देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां

November 27, 2020

बादामआ देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां

देहानि खौराः बादामखौ बयबो सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो। फैदो बादामनि बागै इसे मिथनानै लानि- (1) बादामाव थानाय आयरन आरो केलसियामा थैयाव अक्सिजेनखौ मोजां रोखोमै थांलाय-फैलाय खालामहोयो आरो हारा बेगेंखौ गोख्रोङै लाखिनायनि हाबाफारि मावो। थैयाव मोन्नो हानाय आयरनआ थैनि जिबख्रिखौ बांहोयो। लोगोसेनो बैसो बांनायाव अस्टियपरसिस बेराम जानाया खम जायो। (2) मोनसे संदान्नायाव रोखा मोनथिनो मोन्दोंदि, सानफ्रामबो बादाम जाब्ला डाइबिटिस जानायनि खैफोदा 21 जौखोन्दो खम जायो। (3) जिंगा सिनायनिफ्राय रैखाथि मोन्नो बादामखौ जानांगौ । बादामाव ट्रिपटफान मुंनि एमिन एसिड थायो, जाय खर'-मेलेमखौ गाहामै लाखियो। (4) बादामाव अमेगा-6 फेटि एसिडखौ मोन्नाय जायो, जाय जिबख्रि आरो बिगुरखौ मोजां रोखोमै लाखियो। बेवहाय मोन्नो हानाय भिटामिन इआ मोखांनि महरखौ जोंखोल खालामो।

Almonds Nutrition

(5) बादामाव थानाय थावया उदैनि बेरामखौ जानगार खालामो। बेखौ सानफ्रामबो जाब्ला उदै आलौनाय, गेस आरो एसिडिटीनि जेंनाया जानगारो। (6) बादामा कलेस्ट्रलखौ सामलायनायाव गाहाय हाबाफारि मावो। बेयो गाज्रि कलेस्ट्रलखौ खम खालामनानै देहानि थाखाय गोनांथि कलेस्ट्रलखौ बांहोयो। बेवहाय मन-अनसेचुरेटेड फेटी एसिड थायो, जायजों सप्ताहयाव सान 5 बादाम जाब्ला बिखानि बेरामनि खैफोदया खम जायो। (7) बादामाव भिटमिन बी-3 खौ मोन्नाय जायो। जाय खर' मेलेमनि थाखाय गोनांथार। बेवहाय थानाय नियासिन मुंनि गुनआ खर' मेलेमनि हाबाफारि मावनो हानाय गोहोखौ बांहोयो, जायजों बावनाय बेरामा जानगार जायो। (8) थाइराएडनि बेराम गोनाङा बादामखौ जानो नाङा। बेवहाय मोन्नो हानाय गइटरजन मुंनि गुनआ थाइराएड ग्रन्थिनि हाबाफारिखौ बेलेन्स गैयै खालामनो हागौ।

Share with your friends!

Related Posts

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

राइज्योनि गुबुन गुबुन आफादफोरा आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों

राइज्योनि गुबुन गुबुन आफादफोरा आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here