• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागानपारा बियाबआव बिपिएफनि देरहागोना रोखा : फलिन्द्र

September 14, 2020

बागानपारा बियाबआव बिपिएफनि देरहागोना रोखा : फलिन्द्र

मुसलपुर, 14 सेप्तेम्बरः बिटिसिनि फैगौ 4 थि बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनाया दासान्दि ओन्सोलनि बारहावाखौ दुंहाव खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्नाय जादों। 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखाथायाव रबिबारखालि बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायखथियारि मेल खंनाय जायो।

सुबनखाथा प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि अबिर तामांनि मासि सामलायनायाव खुंनाय बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थि मेलाव ओन्सोलनि गासै गं 70 गामिनि आफादगिरि, नेहाथारि आरो ओन्सोलनि सान्नो हनो गोरों सुबुंफोरा बाहागो लानाय मेलाव बागानपारा बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि थामहिनबा बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बुङोदि, बिटिसिनि फैगौ 4 थि बिसायखथियावबो बिपिएफ हान्जायानो फिन देरहानानै बिटिसि खुंथायखौ दखल खालामगोन। 

Phalindra Basumatary BPF

25 नं बागानपारा बियाबयाव बिपिएफ हान्जायानो बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन होन्नानै बिजाथिया दाबि खालामो। गावनि बिबुंथियाव फलिन्द्रआ बुङोदि, फैगौ सरकारनि समाव जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि गेजेराव थानाय गामिफोराव लोंग्रा दैनि जेंनाखौ नोजोर बोनानै ओन्सोलनि गंफ्रोम गामियाव लोंग्रा दैनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गोनांथारै नाजानाय जागोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here