• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागानपारायाव आइजो बि पि एफनि गेवलां जथुम

October 13, 2020

बागानपारायाव आइजो बि पि एफनि गेवलां जथुम

बागसा, 13 अक्ट'बर: जायखि जेरावखि हान्जायाव थायाथों मानो बेखौ सोंखारिनाया सुबुं मोन्थायनि बेरेखा। मानोना गावनि गोसो बायदियै जायखि जाया हान्जा एबा आफादआव हाबनो हायो। बेयो गावबा गावनि मोन्थाय। थि बेबायदिनो आंबो बि पि एफ हान्जाखौ मोजां मोन्नानै बि पि एफ हान्जायावनो हाबदों । बेयो आंनि मोन्थाय। समबारखालि बागसा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि पलिन्द्र बसुमतारिनि मदतआव बागानपारा ब्लक आइजो बि पि एफनि गेवलां जथुमाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो ड० अन्जलि दैमारीआ। बिथाङा बुंबावोदि, बि टि सि ओन्सोलनि लामा, दालां, स्कुल, कलेज, सावस्त्रि फाहामसालि बेफोर गासै लुफुंजानाया बि टि सि रादायनि उनावसो जानाय। बेनि सिगां बि टि सि ओन्सोला मा बायदिमोन बेखौ बयबो मिथिगौ। दिनै बिसायख'थिनि मुडाव बेखौ जायाखै होनब्ला मा जानो। सैथोआ अराय रोखा, बे मेलावनो बिपिएफ हान्जानि माव' गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ जथुमखौ बेखेवनाय बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि, बिपिएफ हान्जानि गेजेराव दिनैसिम जेबो गावस्रानाय सोमजियाखै। नाथाय थांनाय सान्नैसोयाव बायदि निउस पर्टेल आरो मोखां बिजाबफोराव बिपिएफ हान्जा मावफुं आफादगिरि थामहिनबा राइज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिखौ बिजेपि हान्जायाव थाबैनो हाबहैगोन होन्नानै फोसावबाय थादोंब्लाबो बे बिथिङाव बिथाङा गावनि नोजोर आरो थांखिखौ रोखा खालामनानै होदों।

         बि के डब्लिउ ए सि आरो बर' रावखौ आसामनि सरकारि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होनायखौ बरायनायनि सायाव बि पि एफ हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलाइनाय जादोंब्लाबो बे बाथ्रा दान्थेलाइनाया हान्जानि गेजेराव गावस्रा लायनायनि जेबो इसारा नङा। मानोना बे बिथिङाव बिथाङा रोखा खालामनानै होखादोंदि बिपिएफ हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलाइनाय जादोंब्लाबो बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ नागाराखै। बिथाङा बुंबावोदि, बि पि एफ आरो बिजेपि हान्जानि गेजेराव जा गोरोबलायनाय बे गोरोबलायनाया 2021 माइथायसिम थागोन। बेनि उनाव सोरजों गोरोबलायगोन एबा गोरोबलाया बेखौ उननि समाव हान्जाया थिरांथा लागोन। नाथाय दासिम बि पि एफ हान्जाया बेनि सायाव जेबो थिरांथा लायाखै। बबेखानि बिथाङा बुंबावोदि, थांनाय समफोराव बिपिएफ हान्जाया आसामनि आइन आफादनि बिसायख'थियाव जेरै किं मेकार महरै बाहागो लाबोदों थि बेबायदिनो फैगौ 2021 माइथायनि आसाम आइन आफादनि बिसायख'थियावबो किं मेकार महरै बिफाव लागोन।

Anjali Daimary

        एरैहाय बि पि एफनि गाहाय नेहाथारि इमानुवेल मसाहारिआ बि जे पि हान्जायाव हाबहैनायखौ लानानै बुङोदि, सोरबाया हान्जाखौ नागारनानै थाङोब्लाबो हान्जाया जेबो ख'हा जाया। मानोना हान्जायाव सोरबा थांगोन आरो सोरबा हाबफैगोन। रावबो हान्जानि सायाव दिदोमथि नङा । हान्जानिफ्राय ओंखारनाय आरो हाबनाया गासै राजखान्थि हान्जायावनो सोलियो, बि पि एफ हान्जायावल' नङा। बि पि एफ हान्जाया फैगौ समाव थामहिनबा 4 थि खेबनि थाखाय बि टि सिआव बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव फिन सरकार दाफिनगोन बेयो रोखा। मथनगुरि बियाबनि बि पि एफ हान्जानि बिजाथि थामहिनबा आइजो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आक्तारा बेगमआ गावनि बिबुंथियाव बुङोदि, दिनैनि जा आइजोफोरनि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायखौ नोजोर होनानै रोखायै बुंनो हायोदि, फैगौ बिसायख'थियाव बागानपारा बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिनि देरहायानाया जौसे जौखोन्दो रोखा। बबेखानि फैगौ समाव बि पि एफ हान्जाया 4 थि खेबनि थाखाय बि टि सिआव सरकार दागोनाबो रोखा जाबाय। 5 रोजानिबो गोबां आइजोफोरा बाहागो लानायाव खुंफुजानाय बे जथुमखौ आफादगिरिनि मासि लानानै सामलायो बागानपारा ब्लक आइजो बिपिएफनि आफादगिरि मन्दिरा मुसाहारिया। बे गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै पि जे ए सि बि एमनि गाहाय बोसोनगिरि गंगाधर रामचियारि, बि टि सिनि बारग' इ एम बनमालि बर', मथनगुरि बियाबनि बि पि एफ हान्जानि बिजाथि थामहिनबा आइजो बि पि एफनि आफादगिरि आक्तारा बेगम, बागानपारा बियाबनि बिजाथि पलिन्द्र बसुमतारि आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here