• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बाक्सा निकाशियाव इउ पि पि एलनि बिसायख थियारि मेल

November 6, 2020

बाक्सा निकाशियाव इउ पि पि एलनि बिसायख थियारि मेल

बाक्सा, 6 नभेम्बरः दिनैसिम बि टि सिनि ब्रैथि बिसायख'थिनि अक्टखौ फोसावनाय जायाखैब्लाबो राजखान्थि फोथाराव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बिसायख'थिखौ लानानै बायदि राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव हाब्रु सारलायनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं। मानोना जाय जेखि हान्जायानो जायाथों मानो बि टि सिनि राज मासिखौ जेरैखि-जाया दखल खालामथारनांगौ । बे लेखायै बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबनि निकाशियाव फैगौ बि टि सि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै इउ पि पि एलनि मोनसे बिसायख’थियारि मेल जानानै थाङो ।

बे मेलआव इउ पि पि एलनि नेहाथारि जोंस्रां ब्रह्म थामहिनबा फैला जे बरगयारिआ आलासि महरै बाहागो लानानै बुङोदि, 23 नं दिहिरा बियाबनि बि पि एफनि बिजाथिया राजेश बरालआ नङा, गोदान बिजाथि मुनसिं ब्रह्मआसो बि पि एफनि बिजाथि।

BaksaUPPL Padyatra 1

बि पि एफ हान्जाया राजेश बरालखौ बोलिनि बोरमा बाहायदों। नङाब्ला बि पि एफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा उदां बिजाथि मुनसिं ब्रह्मनि बिसायख’थियारि हाबाफारियाव बाहागो लानाय नङामोन। बिथाङा बुंबावोदि, फैगौ बि टि सि बिसायख'थियाव इउ पि पि एल हान्जाया गं 30 निबो बांसिन मासि लानानै देरहाना प्रमद बर'नि दैदेन्नायाव सरकार दागोनआ 100 जौखोन्दो रोखा जाबाय। मानोना दिनै बि टि सियाव राइजो-राजाफोरा सोलायनाय लुबैदों । बे सोलायनायखौ लुबैनानैनो रोजा-रोजा राइजोराजाफोरा इउ पि पि एलखौ मदत खालामनो लैहोर-लैहोर ओखारबोदों। बे हाबाफारियावनो 23 नं दिहिरा बियाबनि इउ पि पि एलनि बिजाथि जगदिश रामसियारिआबो खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव बुङोदि, बे मेलआव जाखिनि राइजो-राजाफोरा ओंखारबोदों बेनिफ्रायनो रोखा जायोदि, बि टि सिआव जों इउ पि पि एल हान्जाया सरकार दानो थांगासिनो आरो बे खेबआव इउ पि पि एलआनो दिहिरा बियाबआव देरहासार जागोन। एरैहाय बियाबआव उदां बिजाथि महरै गसंनाय मुनसिं ब्रह्म आरो बि पि एफ हान्जानि बिजाथि राजेश बरालनि सायाव बुङोदि, दिहिरा बियाबआव बि पि एफनि बिजाथिखौ नागिरना मोनाखै। बि पि एफनि गुबै बिजाथिया सोर? राजेश ना मुनसिं? दिनै बि पि एफ हान्जाया बिजाथिखौ लानानै दुर्निति खालामदों। जालांनाय बे हाबाफारियाव इउ पि पि एल हान्जायाव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमा थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेडाइ आफादगिरि दिपक कुमार बसुमतारिजों लोगोसे हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां राइजो-राजाफोरा बाहागो लादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here