• Home
  • /
  • Business
  • /
  • बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

July 27, 2021

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

सरकारि बिथांखिखौ नेया लासेनो गावआरि रां बाहायनानै राइजो-राजाफोरा लामा फोसाबनो खौसेयै ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा सुबनखातानिफ्राय बिजगाव जानानै उत्तरकुसिसिम थांग्रा लामाखौ दिनै गावआरि रां बाहायनानै फोसाबदों।

 बे ओन्सोलाव सरकारनि मोनसेबो बिथांखिफोरा सौहैयाव राइजो-राजाफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। बि टि सि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोबां खेब खावलायहरदोंमोनब्लाबो सरकारा बेनि फार्से जेबो राहा लायैनि जाउनाव दिनै राइजो-राजाफोरा बेबायदा हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here