Bodosa Newspaper

April 22, 2024

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

सरकारि बिथांखिखौ नेया लासेनो गावआरि रां बाहायनानै राइजो-राजाफोरा लामा फोसाबनो खौसेयै ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा सुबनखातानिफ्राय बिजगाव जानानै उत्तरकुसिसिम थांग्रा लामाखौ दिनै गावआरि रां बाहायनानै फोसाबदों।

 बे ओन्सोलाव सरकारनि मोनसेबो बिथांखिफोरा सौहैयाव राइजो-राजाफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। बि टि सि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोबां खेब खावलायहरदोंमोनब्लाबो सरकारा बेनि फार्से जेबो राहा लायैनि जाउनाव दिनै राइजो-राजाफोरा बेबायदा हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों।

Share with your friends!

Leave a Comment