• Home
  • /
  • Business
  • /
  • बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

July 27, 2021

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

सावननि फोथाराव राज्योनाङैनो आबादारिफोरा मुखुब जानानै थानाय समनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोलिन माखासे आबादारिफोरा आबाद मावनो दैनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय पाग्लादिया दैसायाव बान्दो थेनो गोनां जादों।

गाहाम दै रानसारथायनि बिथांखिनि आंखालाव बे ओन्सोलनि राइजो राजाफोरा बेबायदि बान्दो थेनानै आबाद फोथाराव दै जगायनो गोनां जादों। दैसायाव अन्थाइ बिफां दालाइ बायदि बाहायनानै खमैबो 12 रोजा बिघा आबाद हायाव गोलाव समनिफ्राय दै जगायबोदों।

मखनो गोनांदि हादोर उदांस्रि मोन्नायनि सिगां समनिफ्रायनो 3 नं उत्तरकुसिनि पाग्लादिया ग्रुप जाम्फै बान्दो कमिटिआ सबुनखाता ओन्सोलनि खमैबो 5 रोजानिबो बांसिन नखर आरो 900 आबादारिफोरनि लोंग्रा दैजों लोगोसे 12 रोजा बिघा आबाद हायाव दै जगायनो थाखाय गावआरि रां बाहायनानै बोसोरनि मोनफ्रोमबो दानावनो पाग्लादिया दैसायाव बान्दो थेबोदों।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here