• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बर’ बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि मोन्नायखौ बरायदों

September 6, 2020

बर’ बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि मोन्नायखौ बरायदों

कक्राझार, 6 सेप्तेम्बरः राइज्यो सरकारआ थांनाय बावैसो साननि गेजेराव जालांनाय आसाम बिधान सभा जथुमायाव बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा डिरेक्टर थिसन्नो गनायथिनाय हाबाफारि लानायखौ बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा गोजोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे राइज्यो सरकारनिसिम साबायखर जासिदों। मख'नो गोनांदि, शनिबारखालि गुवाहाटी नोगोरनि कलाक्षेत्र मुलुगनां जथुमग्रा न'याव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा डिरेक्टर थिसन्नायनि हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय।

UN ACADEMY KOKRAJHAR, DIRECTOR

बर हारिनि थाखाय बै साना मोनसे जारिमिन जानायाव फैगौ समाव बर' बिजोंनि गेजेरजों सोलोंथाय लानाया साबसिन आरो मोजांसिन जानो हागोनखौ मिजिंथि लाखिनानै दुलाराय हादतनि गेजेरावनो फालिनाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि साननि समाव कक्राझार इउ एन एकाडेमि आरो एबसुनि सोद्रोमाफोरा खमैबो 100 निबो बांसिन केन्डेल लाइट फोजोनानै फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि थाखाय मोजाङै मावफुंलांनो हानायखौ हास्थायनानै आर'ज खालामनायजों लोगोसे सरकारनि गिदिर थांखि लानायखौ बरायो। लोगोसे भारतनि बारग' हादतगिरि ड० सर्बपल्ली राधाकृष्णन आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बाउयो।

मख'जाथावदि, सोलिफु बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारीखालि मोनसे थाम खनायारि सावरायनायजों बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि गेजेरजों आसाम सरकारआ बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि खालामनो हाबाफारि लानायनि सोमोन्दोयाव कक्राझार इउ एन एकाडेमिनि डिरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारिआ बे सानाव बर' बिजोंनि थाखाय आलादा डिरेक्टर बेखेवनाय हाबाफारिखौ गोजोन्नाय फोरमायदों। बसुमतारिआ बुंदोंदि, एबसु आरो गुबुन गुबुन आफादा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा डिरेक्टर खालामनो थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थादोंमोन आरो बे दाबिया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजाबाय। बे हाबाफारिया बर' बिजोंजों सोलोंथाय लानायनि लामायाव फैबाय थानाय समाव साबसिन जागोन होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here