• Home
  • /
  • National
  • /
  • बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

November 4, 2022

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

चट्टिसगड़, 4 नभेम्बर : चट्टिसगड़ राइज्योनि बिलासपुरआव थांनाय 29 अक्टबरनिफ्राय 31 अक्टबरसिम खुंजानाय नैथि नेसनेल अपेन आन्डार-23 एथलेटिक्स सेम्पियनशिप 2022 आव बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारिआ सिल्भार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों।

चिरां जिल्लानि बर’बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारी आरो बिमा जावले नार्जारीनि फिसाजो अमब्रिका नार्जारीआ बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प बादायलायनायाव 19 फुट 7.4 इन्सि गोलाव बारनो हानानै नैथि सारियाव थानो हानानै सिल्भारनि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों।

मख’नो गोनांदि, अमब्रिका नर्जारिआ अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लानो थाखाय गावनि एथलेटिक्स गेलेनायखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सिगां फारसे दावगालांगासिनो आरो दासान्दि पान्जाब राइज्योनि पाटियाला एन आइ एस आव अमब्रिका नार्जारीआ फोरोंथाइ लागासिनो दं।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here