Bodosa Newspaper

July 15, 2024

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

अमब्रिका नार्जारी 1

चट्टिसगड़, 4 नभेम्बर : चट्टिसगड़ राइज्योनि बिलासपुरआव थांनाय 29 अक्टबरनिफ्राय 31 अक्टबरसिम खुंजानाय नैथि नेसनेल अपेन आन्डार-23 एथलेटिक्स सेम्पियनशिप 2022 आव बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारिआ सिल्भार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों।

अमब्रिका नार्जारी

चिरां जिल्लानि बर’बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारी आरो बिमा जावले नार्जारीनि फिसाजो अमब्रिका नार्जारीआ बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प बादायलायनायाव 19 फुट 7.4 इन्सि गोलाव बारनो हानानै नैथि सारियाव थानो हानानै सिल्भारनि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों।

मख’नो गोनांदि, अमब्रिका नर्जारिआ अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लानो थाखाय गावनि एथलेटिक्स गेलेनायखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सिगां फारसे दावगालांगासिनो आरो दासान्दि पान्जाब राइज्योनि पाटियाला एन आइ एस आव अमब्रिका नार्जारीआ फोरोंथाइ लागासिनो दं।

Also Check,

Durand Cup 2023 Final

AFC Cup 2023-24

AFC Champions League 2023-24

Share with your friends!

Leave a Comment