• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बर’ थुनलाइ आफादनि बारग’ लेडाइ आफादगिरि दिपक कुमार बसुमतारिआ इउपिपिएल दोलोयाव हाब्बाय

October 9, 2020

बर’ थुनलाइ आफादनि बारग’ लेडाइ आफादगिरि दिपक कुमार बसुमतारिआ इउपिपिएल दोलोयाव हाब्बाय

मुसलपुर, 9 अक्टबर: बागसा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर परिषद बियाबनि सिङाव थानाय मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव बृहस्पतिबारखालि बेलासिनि 1.00 रिंगानिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे बिसायख'थि मेल खुंजायो। बे मेलआव बाहागो लानानै इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिबुंथि लाखियो। गावनि बिबुंथियाव राइजो-राजाफोरखौ थांखिनानै इउपिपिएल दोलोया मबेबा मोनसे हारिनि हान्जा नङा, बे दोलोया मबेबा मोनसे हारिखौ दैदेना। बि टि आरनि राइजो-राजाफोरा सोलायनाय लुबैदों। बि टि आरआव बिपिएफ हान्जाया सिगि-सग' हुमखिजों खुंथायखौ सामलायबोदों, 17 बोसोर नाङै बे राजखान्थि दोलोया सोलोंथायनि फार्से जेबो खामानि मावाखै, जायनि जाहोनाव सेंग्रा-सिख्ला लाइमोनफोरा खामानि मोनैजों बेसेन गोसा समखौ औरैनो बारहोहरनांदों होन्नानै बर'आ बुङो । आफादगिरि बर'आ 24 नं मुसलपुर परिषद बियाबनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अन्सुमै खुंगुर बर'खौ सावरायनानै बुङोदि, आगुनि बि टि ए डिआव आबाद बिफाननि बिबानाव थानानैबो बियाबनि आबादारिफोरनि थाखाय जेबो जौगालु खामानि मावनानै होयाखै। बिथाङा लोगोसे बुंबावोदि, इउपिपिएल दोलोया खुंथायाव फैयोब्ला राइज्योनि खान्थि मोन्थायजों लोगोसे सोलोंथायनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि बाथ्रा होयो।

Baksa UPPL JOIN

मुसलपुराव खुंनाय बे इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि मेलआव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे माखासे गागि सुबुंफोराबो इउपिपिएल दोलोयाव हाबफैयो। बे मेलआव बाहागो लादोंमोन राइज्यो सभानि बारग' एमपि इउ जि ब्रह्म, इउपिपिएलनि माव' आफादनि गाहाय नेहाथारि मजिबुर रहमान इस्लाम, आइजो आफाद माइन'रिटि सेलनि दैदेनगिरि मुर्सिदा बेगम, मिरु आइजो हान्जानि दैदेनगिरि बिउटि ब्रह्म, 23 नं दिहिरा परिषद बियाबनि बिजाथि जगदिश बसुमतारि, 24 नं परिषद बियाबनि बिजाथि राकेश ब्रह्म, 25 नं बागानपारा परिषद बियाबनि बिजाथि कातिराम बर'मोनहाबो गाहायै बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here